Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta.


charakter-każdej-kobiety-mieś-ę-między-dwoma-biegunami-którymi-są-miłość-i-zemsta
felix lope de vega carpiocharakterkażdejkobietymieścisięmiędzydwomabiegunamiktórymimiłośćzemstacharakter każdejkażdej kobietykobiety mieścimieści sięsię międzymiędzy dwomadwoma biegunamiktórymi sąsą miłośćmiłość ii zemstacharakter każdej kobietykażdej kobiety mieścikobiety mieści sięmieści się międzysię między dwomamiędzy dwoma biegunamiktórymi są miłośćsą miłość imiłość i zemstacharakter każdej kobiety mieścikażdej kobiety mieści siękobiety mieści się międzymieści się między dwomasię między dwoma biegunamiktórymi są miłość isą miłość i zemstacharakter każdej kobiety mieści siękażdej kobiety mieści się międzykobiety mieści się między dwomamieści się między dwoma biegunamiktórymi są miłość i zemsta

Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki.Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami.Cnota to złoty środek między dwoma występkami.Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami.Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami.Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter.