Chcąc spełnić marze­nia, mu­sisz zre­zyg­no­wać z rzeczy które ci to uniemożli­wiają, na­wet gdy­by było one naj­wspa­nial­sze pod słońcem... ..............................................................................................................  


chcąc-spełć-marze­nia-mu­sisz-zre­zyg­no­wać-z rzeczy-które- to uniemożli­wiają-na­wet-gdy­by-było-one-naj­wspa­nial­sze-pod
marzycielschcącspełnićmarze­niamu­siszzre­zyg­no­waćz rzeczyktóreci to uniemożli­wiająna­wetgdy­bybyłoonenaj­wspa­nial­szepodsłońcem chcąc spełnićspełnić marze­niamu­sisz zre­zyg­no­waćzre­zyg­no­wać z rzeczyz rzeczy którektóre ci to uniemożli­wiająna­wet gdy­bygdy­by byłobyło oneone naj­wspa­nial­szenaj­wspa­nial­sze podpod słońcemsłońcemchcąc spełnić marze­niamu­sisz zre­zyg­no­wać z rzeczyzre­zyg­no­wać z rzeczy którez rzeczy które ci to uniemożli­wiająna­wet gdy­by byłogdy­by było onebyło one naj­wspa­nial­szeone naj­wspa­nial­sze podnaj­wspa­nial­sze pod słońcempod słońcem

Nikt nie wątpi, że naj­wspa­nial­sze cza­sy to te, które pop­rzedzały potop. -Marcin Luter
nikt-nie wątpi-że naj­wspa­nial­sze-cza­sy-to te-które-pop­rzedzały-potop
'Tyl­ko jed­na oso­ba może spełnić mo­je marze­nia, mo­je naj­skryt­sze sny... Tym kimś jes­teś Ty'  -opuszczona
'tyl­ko-jed­na-oso­ba-może-spełć-mo­-marze­nia-mo­-naj­skryt­sze-sny-tym-kimś-jes­teś-ty' 
Aby marze­nie mogło się spełnić, naj­pierw mu­sisz zacząć marzyć. -Brian Tracy
aby-marze­nie-mogło ę-spełć-naj­pierw-mu­sisz-zacząć-marzyć