Chcąc wy­wołać burzę w szklan­ce wody Uważaj, żeby nie uto­pić się w łyżeczce! 


chcąc-wy­wołać-burzę-w szklan­-wody-uważaj-żeby-nie uto­pić ę-w łyżeczce 
andreachcącwy­wołaćburzęw szklan­cewodyuważajżebynie uto­pić sięw łyżeczce chcąc wy­wołaćwy­wołać burzęburzę w szklan­cew szklan­ce wodywody uważajżeby nie uto­pić sięchcąc wy­wołać burzęwy­wołać burzę w szklan­ceburzę w szklan­ce wodyw szklan­ce wody uważajchcąc wy­wołać burzę w szklan­cewy­wołać burzę w szklan­ce wodyburzę w szklan­ce wody uważajchcąc wy­wołać burzę w szklan­ce wodywy­wołać burzę w szklan­ce wody uważaj

Przez nieuwagę można się uto­pić w czyichś łzach.Nie pokładaj swych nadziei w szklan­ce wody. 011 Uto­pić się we włas­nych myślach jest łat­wo, gorzej jest z nich wypłynąć z uśmie­chem na twarzy.Dochodząc po nit­ce do kłębka uważaj, żeby się ni­komu nie nawinąć.W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''? Piję. Os­tatnio bar­dzo często piję. Pełne szklan­ki przechylam. Dużo piję. Lu­bię pić. Al­bo nie lu­bię tyl­ko tak po pros­tu piję. Her­batki owo­cowej hek­to­lit­ry wypijam.