Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem.


chcę- coś-dać-tak-po pros­- dla­tego-że po­jawiłeś ę-w moim-życiu-do­ń to-nie lek­­waż-tyl­ko-dla­tego
gold fishychcęci cośdaćtakpo pros­tu dla­tegoże po­jawiłeś sięw moimżyciudo­ceń tonie lek­ce­ważtyl­kodla­tegoże nie mu­siałeśte­gozdo­byćpodstępemchcę ci cości coś daćtak po pros­tuże po­jawiłeś się w moimw moim życiunie lek­ce­waż tyl­kotyl­ko dla­tegoże nie mu­siałeś te­gote­go zdo­byćzdo­być podstępemchcę ci coś daćże po­jawiłeś się w moim życiunie lek­ce­waż tyl­ko dla­tegoże nie mu­siałeś te­go zdo­byćte­go zdo­być podstępem

Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.Mam nadzieję, że gdy w moim życiu znów po­jawi się ktoś ważny, nie od­sunę się od niego tyl­ko dla­tego, że będę się bała zet­rzeć z dłoni wspom­nienie two­jego dotyku.Pa­radoks mężczyzny Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.Vin­son wciąż tyl­ko na­pomi­nał, żeby „ujed­no­licać” i „up­raszczać”. A prze­cież nie ze wszys­tkim tak można. Chcę przez to po­wie­dzieć, że pew­nych spraw człowiek nie może ujed­no­licić, up­rościć, i tyl­ko dla­tego, że ktoś mu tak nakazuje.Sen z połącze­niem Ciebie To dla mnie sen Z które­go nie chcę się zbudzić Z Tobą we śnie być To coś pięknego Ja i Ty Ciało przy ciele Dłoń w dłoni Myśl w myśli Jak­byśmy by­li jednością Nie chcę się z te­go snu obudzić Chce byśmy zos­ta­li tak na zawsze Gdzie czas nie zbudzi nas ...... 19.01.2015....z de­dyk.dla M.... றiℓℓ...