Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem.


chcę- coś-dać-tak-po pros­- dla­tego-że po­jawiłeś ę-w moim-życiu-do­ń to-nie lek­­waż-tyl­ko-dla­tego
gold fishychcęci cośdaćtakpo pros­tu dla­tegoże po­jawiłeś sięw moimżyciudo­ceń tonie lek­ce­ważtyl­kodla­tegoże nie mu­siałeśte­gozdo­byćpodstępemchcę ci cości coś daćtak po pros­tuże po­jawiłeś się w moimw moim życiunie lek­ce­waż tyl­kotyl­ko dla­tegoże nie mu­siałeś te­gote­go zdo­byćzdo­być podstępemchcę ci coś daćże po­jawiłeś się w moim życiunie lek­ce­waż tyl­ko dla­tegoże nie mu­siałeś te­go zdo­byćte­go zdo­być podstępem

Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic. -Oskar Graf
pokora-jest-łatwiejsza-dla-tego-który-w-życiu-coś-zrobił-ż-dla-tego-który-nie-zrobił-nic
Mam nadzieję, że gdy w moim życiu znów po­jawi się ktoś ważny, nie od­sunę się od niego tyl­ko dla­tego, że będę się bała zet­rzeć z dłoni wspom­nienie two­jego dotyku. -Gold Fishy
mam-nadzieję-że gdy-w moim-życiu-znów-po­jawi ę-ktoś-ważny-nie od­sunę ę-od niego-tyl­ko-dla­tego-że będę ę-bała-zet­rzeć