Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było!


chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
anonimchcężebytwojeoczymepatrzyłyustamymisięzłączyłymojesercetylkotobiebiłonasnaświeciedwojebyłożeby twojetwoje oczyoczy ww meme oczyoczy patrzyłyżeby twojetwoje ustausta zz mymimymi sięsię złączyłyżeby mojemoje serceserce tylkotylko tobietobie biłożeby nasnas nana świecieświecie tylkotylko dwojedwoje byłożeby twoje oczytwoje oczy woczy w mew me oczyme oczy patrzyłyżeby twoje ustatwoje usta zusta z mymiz mymi sięmymi się złączyłyżeby moje sercemoje serce tylkoserce tylko tobietylko tobie biłożeby nas nanas na świeciena świecie tylkoświecie tylko dwojetylko dwoje było

Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...Nie chcę, żeby uczył mnie jak przeg­rać fi­nał Li­gii Mis­trzów 0:4, bo nie chcę te­go umieć. (o Jo­hanie Cruyf­fie, który skry­tyko­wał styl Chelsea) Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.