Chcę być Twoją kin­der nies­podzianką więc sma­kuj mnie do woli... The­bes­tka­siaa 10.02.2016 


chcę-być-twoją-kin­der-nies­podzianką-więc-sma­kuj-mnie-do woli-the­bes­tka­siaa-10022016 
thebestkasiaachcębyćtwojąkin­dernies­podziankąwięcsma­kujmniedo wolithe­bes­tka­siaa10022016 chcę byćbyć twojątwoją kin­derkin­der nies­podziankąnies­podzianką więcwięc sma­kujsma­kuj mniemnie do wolido woli the­bes­tka­siaachcę być twojąbyć twoją kin­dertwoją kin­der nies­podziankąkin­der nies­podzianką więcnies­podzianką więc sma­kujwięc sma­kuj mniesma­kuj mnie do wolimnie do woli the­bes­tka­siaachcę być twoją kin­derbyć twoją kin­der nies­podziankątwoją kin­der nies­podzianką więckin­der nies­podzianką więc sma­kujnies­podzianką więc sma­kuj mniewięc sma­kuj mnie do wolisma­kuj mnie do woli the­bes­tka­siaachcę być twoją kin­der nies­podziankąbyć twoją kin­der nies­podzianką więctwoją kin­der nies­podzianką więc sma­kujkin­der nies­podzianką więc sma­kuj mnienies­podzianką więc sma­kuj mnie do woliwięc sma­kuj mnie do woli the­bes­tka­siaa

Wszys­cy są na tak, a życie po­ka­zu­je, na wspak...   The­bes­tka­siaa 22.02.2016  Po górach do­linach mo­jego ciała Biegałeś a ja odpływałam cała Twe ręce jak wichry mnie zdobywały Z la­winą uniesień nam się zlewały Wo­dos­pad krzyczał, wiły się ciała Po­toki wy­lały prze­pełnione nami Tych wrażeń nie sposób opi­sać słowami… The­bes­tka­siaa 11.02.2016  Spi­jaj ze mnie krop­le rosy Wy­liż mo­je mok­re włosy Umyj mo­je słod­kie plecy Daj mi klap­sa bo śpią dzieci. Uwodż,cza­ruj i dogadzaj Nie przes­ta­waj i wygładzaj Rzuć na łoże białe czyste Kochaj ciało me ogniste. Lek­ko os­tro posuwiście Czad nor­malnie zajebiście Nie wy­rabiam wyposzczona Wreszcie czuję się spełniona… The­bes­tka­siaa 12.02.2016  Piękną suk­nię mi ku­piłeś Wnet ra­miona me odkryłeś Całowałeś moją szyję I ręko­ma mnie gładziłeś … Za­mykałam swo­je oczy Roz­chy­lałam uda czule Od­da­wałam się powoli Smak ro­biłam Twej niewoli… Zab­ra­niałam, uciekałam Bar­dziej Ciebie pobudzałam Ma­sowałam Two­je ciało Ciągle było siebie mało Na­pale­ni zakochani Wie­cznie w so­bie i oddani… The­bes­tka­siaa 13.02.2016  Dam Ci kwiat­ki czte­ry Tak z prze­kory Kin­der­sztu­ba U mnie leży Chadzam ścieżką krętą Obok za­sad Na­wet prze­ciw Więc pod górkę życie le­ci Cza­sem nagnę się Aby za­raz spa­dać w dół Więc na przekór dam ci kwiatków Dwa i pół Mo­ja dusza cała płonie Mo­je ser­ce żarem bije Mo­je ciało rozpalone To dla Ciebie się tak wije… Gdzie więc Jes­teś ? Gdzie ut­knąłeś ? W ja­kim kor­ku tak się cze­ka ? Czy nie czu­jesz co ja czuję ? Ja­ka dro­ga Twa da­leka ? The­bes­tka­siaa 01.12.2015