Chcę Ciebie pośród łąk mglistych, z maków pol­nych zry­wać dla Ciebie czerwień, chwy­tać wiatr z je­zior czystych, chlus­tać sie z Tobą pośród fal błękitnych, łapać od­dech w ciem­nościach lasów. Być bliżej Ciebie, Całować two­je pro­mien­ne usta, uk­ry­te pośród gór skalistych. gdziekol­wiek jesteś, wiem, że zawsze przy mnie, we mnie........pozostaniesz 


chcę-ciebie-pośród-łąk-mglistych-z-maków-pol­nych-zry­wać-dla-ciebie-czerwień-chwy­ć-wiatr-z ­zior-czystych-chlus­ć-sie-z tobą
michael28chcęciebiepośródłąkmglistychmakówpol­nychzry­waćdlaczerwieńchwy­taćwiatrz je­ziorczystychchlus­taćsiez tobąfalbłękitnychłapaćod­dechw ciem­nościachlasówbyćbliżejciebiecałowaćtwo­jepro­mien­neustauk­ry­tegórskalistychgdziekol­wiekjesteświemże zawszeprzymniewemniepozostaniesz chcę ciebieciebie pośródpośród łąkłąk mglistychz makówmaków pol­nychpol­nych zry­waćzry­wać dladla ciebieciebie czerwieńchwy­tać wiatrwiatr z je­ziorchlus­tać siesie z tobąz tobą pośródpośród falfal błękitnychłapać od­dechod­dech w ciem­nościachw ciem­nościach lasówbyć bliżejbliżej ciebiecałować two­jetwo­je pro­mien­nepro­mien­ne ustauk­ry­te pośródpośród górgór skalistychgdziekol­wiek jesteśże zawsze przyprzy mniechcę ciebie pośródciebie pośród łąkpośród łąk mglistychz maków pol­nychmaków pol­nych zry­waćpol­nych zry­wać dlazry­wać dla ciebiedla ciebie czerwieńchwy­tać wiatr z je­ziorwiatr z je­zior czystychchlus­tać sie z tobąsie z tobą pośródz tobą pośród falpośród fal błękitnychłapać od­dech w ciem­nościachod­dech w ciem­nościach lasówbyć bliżej ciebiecałować two­je pro­mien­netwo­je pro­mien­ne ustauk­ry­te pośród górpośród gór skalistychże zawsze przy mnie