Chcę Ciebie pośród łąk mglistych, z maków pol­nych zry­wać dla Ciebie czerwień, chwy­tać wiatr z je­zior czystych, chlus­tać sie z Tobą pośród fal błękitnych, łapać od­dech w ciem­nościach lasów. Być bliżej Ciebie, Całować two­je pro­mien­ne usta, uk­ry­te pośród gór skalistych. gdziekol­wiek jesteś, wiem, że zawsze przy mnie, we mnie........pozostaniesz 


chcę-ciebie-pośród-łąk-mglistych-z-maków-pol­nych-zry­wać-dla-ciebie-czerwień-chwy­ć-wiatr-z ­zior-czystych-chlus­ć-sie-z tobą
michael28chcęciebiepośródłąkmglistychmakówpol­nychzry­waćdlaczerwieńchwy­taćwiatrz je­ziorczystychchlus­taćsiez tobąfalbłękitnychłapaćod­dechw ciem­nościachlasówbyćbliżejciebiecałowaćtwo­jepro­mien­neustauk­ry­tegórskalistychgdziekol­wiekjesteświemże zawszeprzymniewemniepozostaniesz chcę ciebieciebie pośródpośród łąkłąk mglistychz makówmaków pol­nychpol­nych zry­waćzry­wać dladla ciebieciebie czerwieńchwy­tać wiatrwiatr z je­ziorchlus­tać siesie z tobąz tobą pośródpośród falfal błękitnychłapać od­dechod­dech w ciem­nościachw ciem­nościach lasówbyć bliżejbliżej ciebiecałować two­jetwo­je pro­mien­nepro­mien­ne ustauk­ry­te pośródpośród górgór skalistychgdziekol­wiek jesteśże zawsze przyprzy mniechcę ciebie pośródciebie pośród łąkpośród łąk mglistychz maków pol­nychmaków pol­nych zry­waćpol­nych zry­wać dlazry­wać dla ciebiedla ciebie czerwieńchwy­tać wiatr z je­ziorwiatr z je­zior czystychchlus­tać sie z tobąsie z tobą pośródz tobą pośród falpośród fal błękitnychłapać od­dech w ciem­nościachod­dech w ciem­nościach lasówbyć bliżej ciebiecałować two­je pro­mien­netwo­je pro­mien­ne ustauk­ry­te pośród górpośród gór skalistychże zawsze przy mnie

Nie naw­ra­caj mnie, Bo wiesz że Cię nie usłucham. Nie myśl o mnie, Bo wiesz że Cię zlekceważę. Nie prze­bywaj przy mnie, Bo wiesz że Cię zranię. Nie rób nicze­go dla mnie, Bo wiesz że te­go nie docenię. Po pro­su pozwól mi: Być przy Tobie, Myśleć o Tobie, Prze­mawiać do Ciebie, I czy­nić dla Ciebie dobro. Jed­nak mam jedną prośbę. Nie porzuć mnie. Bo wte­dy stoczę się w krainę ciem­ności i bólu.Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie.Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035  Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.Przeszłość - wy­dobyłam z Ciebie to co najcenniejsze, pos­przątałam gruzy, wyrównałam ziemie. Nie zaw­sze trak­to­wałaś mnie dobrze, nie będę Ci te­go wypominać... Przyszłość - ta­jem­niczy nieznajomy, może przy­jaz­ny, może brutalny, jeszcze nie wiem jak mnie przywitasz... Te­rażniej­szość - mo­ja Przyjaciółko, naj­cenniej­szy darze, dob­rze, że jesteś! Chcę dbać o Ciebie, nie chce byś uciekła między palcami.. Oglądając się za Przeszłością, cze­kając na Niez­na­jomą Przyszłość, Te­raźniej­szość, nie pozwól stra­cić Ciebie z oczu! Tracę na nie czas, Choć wiem, że nie powinnam. Nie mogę z nich zrezygnować, Bo wte­dy stanę się zimna. Spełniają się one, Pod kordłą ciepłą, Kiedy przed snem o nim myślę. Układam różne historyjki, A pośród nich