Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć.


chcę-drin­ka-chcę pięćdziesiąt-drinków-chcę bu­telkę-naj­czys­tsze­go-naj­mocniej­sze­go-naj­bar­dziej-niszczy­ciel­skiego
james freychcędrin­kachcę pięćdziesiątdrinkówchcę bu­telkęnaj­czys­tsze­gonaj­mocniej­sze­gonaj­bar­dziejniszczy­ciel­skiegotrujące­goal­ko­holuna ziemichcępięćdziesiątbu­telekchce crac­kubrud­ne­goi żółte­goi wy­pełnione­gofor­malde­hydemchcę kopęme­tam­fyw proszkupięćsetkwasówwo­rekgrzybkówtubękle­juwiększąod ciężarówkiba­senbenzyntakdużyżeby sięw nimuto­pićchcęcze­gośwszys­tkiegocze­gokol­wiekjak­kolwiekiletyl­ko sięda by zapomniećchcę drin­kachcę pięćdziesiąt drinkówchcę bu­telkę naj­czys­tsze­gonaj­bar­dziej niszczy­ciel­skiegoniszczy­ciel­skiego naj­bar­dziejnaj­bar­dziej trujące­gotrujące­go al­ko­holupięćdziesiąt bu­telekbrud­ne­go i żółte­goi żółte­go i wy­pełnione­goi wy­pełnione­go for­malde­hydemchcę kopę me­tam­fyme­tam­fy w proszkupięćset kwasówwo­rek grzybkówtubę kle­jukle­ju większąwiększą od ciężarówkiba­sen benzynbenzyn taktak dużyżeby się w nimcze­goś wszys­tkiegowszys­tkiego cze­gokol­wiekcze­gokol­wiek jak­kolwiekjak­kolwiek ileile tyl­ko siętyl­ko się da by zapomniećnaj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziejniszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­gonaj­bar­dziej trujące­go al­ko­holubrud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­goi żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydemchcę kopę me­tam­fy w proszkutubę kle­ju większąkle­ju większą od ciężarówkiba­sen benzyn takbenzyn tak dużycze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiekwszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiekcze­gokol­wiek jak­kolwiek ilejak­kolwiek ile tyl­ko sięile tyl­ko się da by zapomnieć

Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać. -Janusz Leon Wiśniewski
chcę-mieć-coś-swo­jego-coś co będę-kochać-bo ja tak-nap­rawdę-naj­bar­dziej-w życiu-chcę-ko­goś-kochać
Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na