Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.


chcę-mieć-coś-swo­jego-coś co będę-kochać-bo ja tak-nap­rawdę-naj­bar­dziej-w życiu-chcę-ko­goś-kochać
janusz leon wiśniewskichcęmiećcośswo­jegocoś co będękochaćbo ja taknap­rawdęnaj­bar­dziejw życiuchcęko­gośchcę miećmieć coścoś swo­jegocoś co będę kochaćbo ja tak nap­rawdęnap­rawdę naj­bar­dziejnaj­bar­dziej w życiuw życiu chcęchcę ko­gośko­goś kochaćchcę mieć cośmieć coś swo­jegobo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziejnap­rawdę naj­bar­dziej w życiunaj­bar­dziej w życiu chcęw życiu chcę ko­gośchcę ko­goś kochaćchcę mieć coś swo­jegobo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiunap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcęnaj­bar­dziej w życiu chcę ko­gośw życiu chcę ko­goś kochaćbo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcęnap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­gośnaj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać

Czy jest coś bar­dziej przy­jem­ne­go niż sta­rość otoczo­na młodością, która chce się cze­goś nauczyć?  -Cyceron
czy-jest coś-bar­dziej-przy­jem­ne­go-ż-sta­rość-otoczo­na-młodośą-która-chce ę-cze­goś-nauczyć 
Chcę żyć - i żyć będę, chcę kochać - i kochać będę, chcę się śmiać - i śmiać się będę, chcę Ciebie - i Ciebie zdobędę. -Anonim
chcę-żyć-i-żyć-będę-chcę-kochać-i-kochać-będę-chcę-ę-śmiać-i-śmiać-ę-będę-chcę-ciebie-i-ciebie-zdobędę
Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć