Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.


chcę-mieć-coś-swo­jego-coś co będę-kochać-bo ja tak-nap­rawdę-naj­bar­dziej-w życiu-chcę-ko­goś-kochać
janusz leon wiśniewskichcęmiećcośswo­jegocoś co będękochaćbo ja taknap­rawdęnaj­bar­dziejw życiuchcęko­gośchcę miećmieć coścoś swo­jegocoś co będę kochaćbo ja tak nap­rawdęnap­rawdę naj­bar­dziejnaj­bar­dziej w życiuw życiu chcęchcę ko­gośko­goś kochaćchcę mieć cośmieć coś swo­jegobo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziejnap­rawdę naj­bar­dziej w życiunaj­bar­dziej w życiu chcęw życiu chcę ko­gośchcę ko­goś kochaćchcę mieć coś swo­jegobo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiunap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcęnaj­bar­dziej w życiu chcę ko­gośw życiu chcę ko­goś kochaćbo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcęnap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­gośnaj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać

Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć.Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz Czy jest coś bar­dziej przy­jem­ne­go niż sta­rość otoczo­na młodością, która chce się cze­goś nauczyć? Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Chcę żyć - i żyć będę, chcę kochać - i kochać będę, chcę się śmiać - i śmiać się będę, chcę Ciebie - i Ciebie zdobędę.Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-