Chcę nag­le wie­dzieć, od które­go pun­ktu mój smu­tek ma sens, a ra­dość ma swój powód. Chcę także wie­dzieć, do które­go pun­ktu wol­no mi dojść w moich nadziejach.


chcę-nag­-wie­dzieć-od które­go-pun­ktu-mój-smu­tek- sens-a ra­dość- swój-powód-chcę także-wie­dzieć-do które­go-pun­ktu
janusz leon wiśniewskichcęnag­lewie­dziećod które­gopun­ktumójsmu­tekma sensa ra­dośćma swójpowódchcę takżedo które­gowol­nomi dojśćw moichnadziejachchcę nag­lenag­le wie­dziećod które­go pun­ktupun­ktu mójmój smu­teksmu­tek ma sensa ra­dość ma swójma swój powódchcę także wie­dziećdo które­go pun­ktupun­ktu wol­nowol­no mi dojśćmi dojść w moichw moich nadziejachchcę nag­le wie­dziećod które­go pun­ktu mójpun­ktu mój smu­tekmój smu­tek ma sensa ra­dość ma swój powóddo które­go pun­ktu wol­nopun­ktu wol­no mi dojśćwol­no mi dojść w moichmi dojść w moich nadziejach

Pa­radoks pun­ktu odniesienia. Mały wiel­ki człowiek...Lo­gika zap­ro­wadzi cię z pun­ku A do pun­ktu B.Wyob­raźnia zap­ro­wadzi cię wszędzie.Z pun­ktu widze­nia Wszechświata człowiek jest ty­le sa­mo wart co pchła.Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy.Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie.Pat­rząc z pun­ktu widze­nia bib­lijne­go, diabeł w piek­le jest pos­ta­cią po­zytywną, za­dając ból tym, którzy na niego zasłużyli.