Chcę z Ciebie zrzu­cić mok­re ub­ra­nie i pieścić twe speszo­ne, niedoświad­czo­ne ciało. Chce tonąć w twoich kaszta­nowych, lśniących włosach i pic z twych krwis­to czer­wo­nych ust. Chcę kraść te dzi­kie spojrzenia. Chcę byś od­dała mi się i poczuła ten słod­ki smak rozkoszy.


chcę-z ciebie-zrzu­ć-mok­re-ub­ra­nie-i pieść-twe-speszo­ne-niedoświad­czo­ne-ciało-chce-ąć-w twoich-kaszta­nowych-lśących
bluecaffechcęz ciebiezrzu­cićmok­reub­ra­niei pieścićtwespeszo­neniedoświad­czo­neciałochcetonąćw twoichkaszta­nowychlśniącychwłosachi picz twychkrwis­toczer­wo­nychustkraśćte dzi­kiespojrzeniabyśod­dałami sięi poczułatensłod­kismakrozkoszychcę z ciebiez ciebie zrzu­cićzrzu­cić mok­remok­re ub­ra­nieub­ra­nie i pieścići pieścić twetwe speszo­neniedoświad­czo­ne ciałochce tonąćtonąć w twoichw twoich kaszta­nowychlśniących włosachwłosach i pici pic z twychz twych krwis­tokrwis­to czer­wo­nychczer­wo­nych ustchcę kraśćkraść te dzi­kiete dzi­kie spojrzeniachcę byśbyś od­dałaod­dała mi sięmi się i poczułai poczuła tenten słod­kisłod­ki smaksmak rozkoszychcę z ciebie zrzu­cićz ciebie zrzu­cić mok­rezrzu­cić mok­re ub­ra­niemok­re ub­ra­nie i pieścićub­ra­nie i pieścić twei pieścić twe speszo­nechce tonąć w twoichtonąć w twoich kaszta­nowychlśniących włosach i picwłosach i pic z twychi pic z twych krwis­toz twych krwis­to czer­wo­nychkrwis­to czer­wo­nych ustchcę kraść te dzi­kiekraść te dzi­kie spojrzeniachcę byś od­dałabyś od­dała mi sięod­dała mi się i poczułami się i poczuła teni poczuła ten słod­kiten słod­ki smaksłod­ki smak rozkoszy

szkla­nica wi­na wychylona te­raz pros­to w twe ramiona us­ta słod­kie mo­ja zguba wnijść już chce między twe uda... -poeta wyklęty
szkla­nica-wi­na-wychylona-te­raz-pros­to-w twe-ramiona-us­-słod­kie-mo­ja-zguba-wnijść-już-chce-między-twe-uda