Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .


chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
joseph conradchcebyćświętymchcediabłemzakażdymrazemcozamknieoczywidzisiebiebardzoudanejpostacitakdoskonałymjakimnigdyniemożemarzeniuchce byćbyć świętymświętym ii chcechce byćbyć diabłemdiabłemza każdymkażdym razemco zamkniezamknie oczywidzi siebiesiebie ww bardzobardzo udanejudanej postacipostacitaktak doskonałymjakim nigdynigdy byćbyć nienie możew marzeniuchce być świętymbyć świętym iświętym i chcei chce byćchce być diabłembyć diabłema zaa za każdymza każdym razemco zamknie oczywidzi siebie wsiebie w bardzow bardzo udanejbardzo udanej postaciudanej postacitak doskonałymjakim nigdy byćnigdy być niebyć nie możew marzeniu

Nie chcę być ko­lejną naiwną owie­czką (ba­ranem), która podąża za sta­dem. Chcę myśleć sa­modziel­nie, być orłem, który sa­mot­nie la­ta po­nad sta­dem i z góry widzi całe te nie­szczęście owiec.Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Ja nie dla ludzi chcę być kimś.Chcę być kimś dla siebie.Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną.Jeśli siła po­lega na po­kony­waniu prob­lemów w po­jedynkę, to nie chcę być sil­na. Jeśli mądrość po­lega na kiero­waniu się w życiu wyłącznie głosem rozsądku to nie chcę być mądra.,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć