Chce być szczęśli­wa wiec czas po­godzić się z tym, że Cię nie ma... Prze­cież nie tyl­ko Ty pot­ra­fisz spra­wić bym była szczęśliwa...


chce-być-szczęśli­wa-wiec-czas-po­godzić ę-z tym-że cię-nie -prze­cież-nie tyl­ko-ty pot­ra­fisz-spra­wić-bym-była
stokrotka123chcebyćszczęśli­wawiecczaspo­godzić sięz tymże cięnie maprze­cieżnie tyl­koty pot­ra­fiszspra­wićbymbyłaszczęśliwachce byćbyć szczęśli­waszczęśli­wa wiecwiec czasczas po­godzić siępo­godzić się z tymże cię nie manie ma prze­cieżprze­cież nie tyl­konie tyl­ko ty pot­ra­fiszty pot­ra­fisz spra­wićspra­wić bymbym byłabyła szczęśliwachce być szczęśli­wabyć szczęśli­wa wiecszczęśli­wa wiec czaswiec czas po­godzić sięczas po­godzić się z tymże cię nie ma prze­cieżnie ma prze­cież nie tyl­koprze­cież nie tyl­ko ty pot­ra­fisznie tyl­ko ty pot­ra­fisz spra­wićty pot­ra­fisz spra­wić bymspra­wić bym byłabym była szczęśliwachce być szczęśli­wa wiecbyć szczęśli­wa wiec czasszczęśli­wa wiec czas po­godzić sięwiec czas po­godzić się z tymże cię nie ma prze­cież nie tyl­konie ma prze­cież nie tyl­ko ty pot­ra­fiszprze­cież nie tyl­ko ty pot­ra­fisz spra­wićnie tyl­ko ty pot­ra­fisz spra­wić bymty pot­ra­fisz spra­wić bym byłaspra­wić bym była szczęśliwachce być szczęśli­wa wiec czasbyć szczęśli­wa wiec czas po­godzić sięszczęśli­wa wiec czas po­godzić się z tymże cię nie ma prze­cież nie tyl­ko ty pot­ra­fisznie ma prze­cież nie tyl­ko ty pot­ra­fisz spra­wićprze­cież nie tyl­ko ty pot­ra­fisz spra­wić bymnie tyl­ko ty pot­ra­fisz spra­wić bym byłaty pot­ra­fisz spra­wić bym była szczęśliwa

więc co mam po­wie­dzieć? prze­cież widzę, że py­tasz milcząc nic się nie stało wyr­wałam część kar­tki z kalendarza po­zos­ta­wiłam piękny tekst ten z góry być może pot­rze­bowałam cza­su, aby prze­myśleć, przet­ra­wić, poz­nać in­ne to był błąd. nie zaufałam ce­na już była, wygórowana nicze­go nie wróci­my zag­rajmy no­wy takt Miłość mu­si być tym co uczy­ni Cię szczęśliwą, a nie spra­wi że będziesz szczęśliwa.Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe.Po­ry ro­ku prze­mijają, ludzie prze­mijają. Wszys­tko trwa tyl­ko przez ja­kiś czas, zwyk­le krótko, i trze­ba się z tym po­godzić. Inaczej człowiek sta­je się nieszczęśliwy.Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy?