Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.


chcenia'-chciałabym-żebyś-przes­ł ę-tak-spie­szyć-Żebyś ę-zat­rzy­ł-wziął mnie-w ra­miona-przy­cisnął do siebie-moc­no
kszyszuniachcenia'chciałabymżebyśprzes­tał siętakspie­szyćebyś sięzat­rzy­małwziął mniew ra­mionaprzy­cisnął do siebiemoc­noi po­wie­działże dlanasczasnie istniejechcęcięmiećchcę żebyśbyłmójna włas­nośćchcę ciępo­siadaći chcęi ty mniepo­siadałwszędziejak­kolwiekkiedy­kol­wiekwczo­rajte­razjut­rojużchcęciebieewen­tual­niezro­biędlaciebiewszystkożebyś przes­tał sięprzes­tał się taktak spie­szyćŻebyś się zat­rzy­małwziął mnie w ra­mionaprzy­cisnął do siebie moc­nomoc­no i po­wie­działże dla nasnas czasczas nie istniejechcę cięcię miećbył mójchcę cię po­siadaćpo­siadać i chcężebyś i ty mniei ty mnie po­siadałzro­bię dladla ciebieciebie wszystkożebyś przes­tał się takprzes­tał się tak spie­szyćprzy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­działże dla nas czasnas czas nie istniejechcę cię miećchcę cię po­siadać i chcężebyś i ty mnie po­siadałzro­bię dla ciebiedla ciebie wszystko

Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy? Chcę cze­goś prawdziwego. Uczu­cia trwające­go całe mo­je życie. Spon­ta­niczności i zaskoczenia Podróży na dru­gi ko­niec świata. Gorącej cze­kola­dy w cza­sie zimy A la­tem długiego spa­ceru nad brze­giem morza Pragnę stok­ro­tek i nieza­pomi­najek. I żebyś skra­dał mi bu­ziaki tak niespodziewanie Chcę żebyś przy mnie był. Po pros­tu był.Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...Sen z połącze­niem Ciebie To dla mnie sen Z które­go nie chcę się zbudzić Z Tobą we śnie być To coś pięknego Ja i Ty Ciało przy ciele Dłoń w dłoni Myśl w myśli Jak­byśmy by­li jednością Nie chcę się z te­go snu obudzić Chce byśmy zos­ta­li tak na zawsze Gdzie czas nie zbudzi nas ...... 19.01.2015....z de­dyk.dla M.... றiℓℓ...A ja wciąż szu­kam Two­jego spoj­rze­nia w oczach mi­jających mnie osób. Wycze­kuję te­go co niereal­ne. Chcę abyś się mną zaopieko­wał, tak jak opieku­jesz sie swoimi pac­jenta­mi. Cza­sem myśle so­bie, że dla Ciebie go­towa bym była wylądo­wać w szpi­talu żebyś się mną zajął. I żebym mogła znów za­topić się w błęki­cie oczu Twych i Twoim uśmie­chu. I w końcu od­ważyć sie. Od­ważyć się żyć bez Ciebie...-....i spełnie kaz­de twe życze­nie.... -każde?cie­sze się sza­lenie !  więc chcę mo­ja miła, żebyś do mnie oddzwoniła......