Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.


chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
kinqchceszżebymstra­ciłdlaciebiegłowęmamdużągłowęi niewielewięcejżebym stra­ciłstra­cił dladla ciebieciebie głowęmam dużądużą głowęi niewiele więcejżebym stra­cił dlastra­cił dla ciebiedla ciebie głowęmam dużą głowężebym stra­cił dla ciebiestra­cił dla ciebie głowężebym stra­cił dla ciebie głowę

Wczo­raj się do­wie­działam że mogłam stra­cic przy­jaciółkę na zaw­sze, po­wie­działa mi co zro­biła - cos co mogło skończyć jej życie....a ja nie mogę dojść do ciebie bo jes­tem świado­ma jak niewiele bra­kowało żebym ja stra­ciła...nie pot­ra­fie te­raz dojść do siebie....Na nic nie cze­kam.. Nicze­go nie chce.. Mam wszys­tko, mam Ciebie. O nic nie martwię, Wiem że będziesz. Często się wzruszam, Bo słowa się starcza. Nie jes­tem dokładna, Bo zaj­mu­jesz mi głowę. Nie wierzą gdy mówię cze­go się nauczyłam, Bo Chce lep­sza być dla Ciebie. Co zro­bić jak Kocham to za mało..po­pełniłem mord tracąc dla Ciebie głowę ser­ce paruje W oko­wach wiary łat­wo stra­cić głowę.Nikt nie może dać więcej od te­go, co stra­cił wszystko.zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało