Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie.


chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
ignacy balińskichceszbyćczymśżyciutosięuczabyśniezginąłtłumienaukapotęgiklucztymmoccowięcejumiechcesz byćbyć czymśczymś ww życiusię uczabyś nienie zginąłzginął ww tłumiepotęgi kluczw tymtym mocco więcejwięcej umiechcesz być czymśbyć czymś wczymś w życiuabyś nie zginąłnie zginął wzginął w tłumienauka to potęgiw tym mocco więcej umiechcesz być czymś wbyć czymś w życiuabyś nie zginął wnie zginął w tłumienauka to potęgi kluczchcesz być czymś w życiuabyś nie zginął w tłumie

Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia.Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo.Nauka jest jak niez­mier­ne morze... Im więcej jej pi­jesz, tym bar­dziej jes­teś sprag­niony. Kiedyś poz­nasz, ja­ka to jest roz­kosz... Ucz się, co tyl­ko jest sił w to­bie, żeby jej zakosztować! Jeśli chcesz być bogaty, ucz się nie tylko zarabiać, ale i gospodarować.Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa...Jeśli nie chcesz zadręczać się drobiazgami , bardzo ważne jest, abyś umiał wybierać między tym, o co walczyć warto, i tym, o co walczyć nie należy.