Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.


chcesz-być-szczęśli­wym-przez-chwilę-zemścij-ę-chcesz być-szczęśli­wym-zaw­sze-przebacz
henri lacordairechceszbyćszczęśli­wymprzezchwilęzemścijsięchcesz byćzaw­szeprzebaczchcesz byćbyć szczęśli­wymszczęśli­wym przezprzez chwilęzemścij sięchcesz być szczęśli­wymszczęśli­wym zaw­szechcesz być szczęśli­wymbyć szczęśli­wym przezszczęśli­wym przez chwilęchcesz być szczęśli­wym zaw­szechcesz być szczęśli­wym przezbyć szczęśli­wym przez chwilęchcesz być szczęśli­wym przez chwilę

Jeśli chcesz być szczęśli­wym - bądź nim! Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Le­piej być szczęśli­wym przez mo­ment niż obojętnym ty­god­niami, miesiąca­mi, latami.Nikt, kto kocha, nie może być naz­wa­ny nie­szczęśli­wym. Na­wet nie­szczęśli­wa miłość ma swoją tęczę.Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem.