Chcesz byc sil­ny pij mle­ko!!! Chcesz być sil­ny ducho­wo słuchaj dob­rej muzyki.


chcesz-byc-sil­ny-pij-mle­ko-chcesz-być-sil­ny-ducho­wo-słuchaj-dob­rej-muzyki
pan Życiechceszbycsil­nypijmle­kobyćducho­wosłuchajdob­rejmuzykichcesz bycbyc sil­nysil­ny pijpij mle­kochcesz byćbyć sil­nysil­ny ducho­woducho­wo słuchajsłuchaj dob­rejdob­rej muzykichcesz byc sil­nybyc sil­ny pijsil­ny pij mle­kochcesz być sil­nybyć sil­ny ducho­wosil­ny ducho­wo słuchajducho­wo słuchaj dob­rejsłuchaj dob­rej muzykichcesz byc sil­ny pijbyc sil­ny pij mle­kochcesz być sil­ny ducho­wobyć sil­ny ducho­wo słuchajsil­ny ducho­wo słuchaj dob­rejducho­wo słuchaj dob­rej muzykichcesz byc sil­ny pij mle­kochcesz być sil­ny ducho­wo słuchajbyć sil­ny ducho­wo słuchaj dob­rejsil­ny ducho­wo słuchaj dob­rej muzyki

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz.Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną.Naj­gorzej jest, gdy wiesz co chcesz od życia, ale nie jes­teś wys­tar­czająco sil­ny i wyt­rwały, by o to walczyć...Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz.Nie możesz być sil­niej­szy od przeznaczenia.