Chci­wość zbyt­nia wor­ki drze.


chci­wość-zbyt­nia-wor­ki-drze
saavedra miguel de cervanteschci­wośćzbyt­niawor­kidrzechci­wość zbyt­niazbyt­nia wor­kiwor­ki drzechci­wość zbyt­nia wor­kizbyt­nia wor­ki drzechci­wość zbyt­nia wor­ki drze

Gdy się nic nie ro­bi, a za­rabia śred­nio 5 tysięcy, To wrażli­wość za­nika, a pycha i chci­wość ro­zum męczy.Grób i chci­wość nic nie dziedziczą.Chci­wość i bez­czel­ność to główne wa­dy możnych.Ta­len­ty, które zbyt długo w nas drze­mią, ogar­nia w końcu cho­rob­li­wa śpiączka.Chci­wość zys­kiem jed­nych, biedą drugich...bra­kuje mądrych czynów słów ser­ca co biegną pod wiatr nie mylą się wiedzą to nie ob­rażaj inteligencji* chci­wość to skłon­ność chęć po­siada­nia cze­goś cze­go nie obej­mu­je ro­zum by być równym* gdy wy­cis­kam ci ko­lejną łzę nie myśl o mnie na­darem­nie nie roz­praszaj ust rzu­caj wszys­tko pod stopy Zbawiciela tyl­ko On wie jak wyp­ro­wadzić dobro z każdej ścieżki tru­du dnia