Chciał/a bym tak bar­dzo podejść te­raz do Ciebie i tak moc­no Cię przytulić.. A za pew­ne tak bar­dzo jak ja chcę ty nie chcesz... -po­myśle­li obo­je mi­jając się przypadkowo na chodziku. Anioły włas­nych marzeń.


chciała-bym-tak-bar­dzo-podejść-te­raz-do ciebie-i-tak-moc­no-cię-przytulić-a-za pew­ne-tak-bar­dzo-jak-ja chcę-ty-nie chcesz
nikaaaachciałabymtakbar­dzopodejśćte­razdo ciebiemoc­nocięprzytulićza pew­nejakja chcętynie chceszpo­myśle­liobo­jemi­jając sięprzypadkowona chodzikuanioływłas­nychmarzeńchciał/a bymbym taktak bar­dzobar­dzo podejśćpodejść te­razte­raz do ciebiedo ciebie ii taktak moc­nomoc­no cięcię przytulićza pew­ne taktak bar­dzobar­dzo jakjak ja chcęja chcę tyty nie chceszpo­myśle­li obo­jeobo­je mi­jając sięmi­jając się przypadkowoprzypadkowo na chodzikuanioły włas­nychwłas­nych marzeńchciał/a bym takbym tak bar­dzotak bar­dzo podejśćbar­dzo podejść te­razpodejść te­raz do ciebiete­raz do ciebie ido ciebie i taki tak moc­notak moc­no cięmoc­no cię przytulića za pew­ne takza pew­ne tak bar­dzotak bar­dzo jakbar­dzo jak ja chcęjak ja chcę tyja chcę ty nie chceszpo­myśle­li obo­je mi­jając sięobo­je mi­jając się przypadkowomi­jając się przypadkowo na chodzikuanioły włas­nych marzeń

Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego... -rudolf88
czy-można-kochać-za bardzo-za-bar­dzo-pragnąć-i-że wszys­tko-jest za bardzo-aż-tak-bar­dzo-że nie chcesz-tego
Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia
tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam