Chciałabym kiedyś wiedzieć, ilu pocałowano jedynie po to, by wreszcie zamknąć im usta.


chciałabym-kiedyś-wiedzieć-ilu-pocałowano-jedynie-po-to-by-wreszcie-zamknąć-im-usta
ilona boddenchciałabymkiedyświedziećilupocałowanojedyniepotobywreszciezamknąćimustachciałabym kiedyśkiedyś wiedziećilu pocałowanopocałowano jedyniejedynie poby wreszciewreszcie zamknąćzamknąć imim ustachciałabym kiedyś wiedziećilu pocałowano jedyniepocałowano jedynie poby wreszcie zamknąćwreszcie zamknąć imzamknąć im ustailu pocałowano jedynie poby wreszcie zamknąć imwreszcie zamknąć im ustaby wreszcie zamknąć im usta

Można otworzyć usta z zachwytu, by zamknąć je ziewnięciem.Ilu masz przy­jaciół? Na ilu ludzi możesz liczyć? Przez ilu uniknąłeś skan­da­lu? Przez ilu krzyczysz? Ilu Ci po­mogło? Zas­ta­nawiałeś się kiedyś? Ile słów na wiatr poszło, ty­le obiet­nic wtedy Ile war­te dzi­siaj są słowa hipokryty? Co dru­gie wy­darze­nie z je­go życia, czys­ty wymysł Gdzie ho­nor? Dziś du­ma bar­dziej pus­ta niż próżnia Je­dyna praw­da jest cier­pka, ta zaw­sze słuszna Nad­wrażli­wość w ser­cu, kon­trast cha­rak­ter beton Gdyż są ludzie dla których chodzę i za­bijam siekierą.Pocałunek wymyślili mężczyźni, aby kobiecie nareszcie zamknąć usta.Mężczyźni wymyślili pocałunek, aby ukochanej kobiecie nareszcie usta zamknąć.Patrz ksiądzu na usta, może kiedyś powie w końcu jak to było rzeczywiście.I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy.