Chciałabym włączyć ciszę za­palić noc obudzić sen i wkrasc sie w two­je sen­ne marze­nia. Roz­pa­lic uczu­ciem w ko­min­ku i słuchać jak go­racy ogien chlo­dem otu­la nasze bez­wstyd­ne marze­nia. Pozwól mi uca­lowac two­je cicho bijące w pier­si ser­ce. Daj poczuc trwo­je Drżące war­gi bym nie za­pom­niała jak sma­kują .Uko­lysz ma zap­la­kana z tęskno­ty dusze i scho­waj mo­je ser­ce w twoich dlo­niacy na całą wieczność 


chciałabym-włączyć-ciszę-za­palić-noc-obudzić-sen-i wkrasc-sie-w two­-sen­ne-marze­nia-roz­pa­lic uczu­ciem-w ko­min­ku
haifachciałabymwłączyćciszęza­palićnocobudzićseni wkrascsiew two­jesen­nemarze­niaroz­pa­lic uczu­ciemw ko­min­kui słuchaćjak go­racyogienchlo­demotu­lanaszebez­wstyd­nepozwól mi uca­lowactwo­jecichobijącew pier­siser­cedaj poczuctrwo­jedrżącewar­gibymnie za­pom­niałajak sma­kująuko­lyszma zap­la­kanaz tęskno­tyduszei scho­wajmo­jeser­cew twoichdlo­niacyna całąwieczność chciałabym włączyćwłączyć ciszęciszę za­palićza­palić nocnoc obudzićobudzić sensen i wkrasci wkrasc siesie w two­jew two­je sen­nesen­ne marze­niaroz­pa­lic uczu­ciem w ko­min­kuw ko­min­ku i słuchaći słuchać jak go­racyjak go­racy ogienogien chlo­demchlo­dem otu­laotu­la naszenasze bez­wstyd­nebez­wstyd­ne marze­niapozwól mi uca­lowac two­jetwo­je cichocicho bijącebijące w pier­siw pier­si ser­cedaj poczuc trwo­jetrwo­je drżącedrżące war­giwar­gi bymbym nie za­pom­niałanie za­pom­niała jak sma­kująuko­lysz ma zap­la­kanama zap­la­kana z tęskno­tyz tęskno­ty duszedusze i scho­waji scho­waj mo­jemo­je ser­ceser­ce w twoichw twoich dlo­niacydlo­niacy na całąna całą wieczność chciałabym włączyć ciszęwłączyć ciszę za­palićciszę za­palić nocza­palić noc obudzićnoc obudzić senobudzić sen i wkrascsen i wkrasc siei wkrasc sie w two­jesie w two­je sen­new two­je sen­ne marze­niaroz­pa­lic uczu­ciem w ko­min­ku i słuchaćw ko­min­ku i słuchać jak go­racyi słuchać jak go­racy ogienjak go­racy ogien chlo­demogien chlo­dem otu­lachlo­dem otu­la naszeotu­la nasze bez­wstyd­nenasze bez­wstyd­ne marze­niapozwól mi uca­lowac two­je cichotwo­je cicho bijącecicho bijące w pier­sibijące w pier­si ser­cedaj poczuc trwo­je drżącetrwo­je drżące war­gidrżące war­gi bymwar­gi bym nie za­pom­niałabym nie za­pom­niała jak sma­kująuko­lysz ma zap­la­kana z tęskno­tyma zap­la­kana z tęskno­ty duszez tęskno­ty dusze i scho­wajdusze i scho­waj mo­jei scho­waj mo­je ser­cemo­je ser­ce w twoichser­ce w twoich dlo­niacyw twoich dlo­niacy na całądlo­niacy na całą wieczność 

Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Spa­lić się w twoich oczach spłonąć w ramionach rozpłynąć się na twoich ustach za­topić w Ciebie sprag­nionym twój za­pach pul­sujący w żyłach drżąca skóra z roz­koszy uniesienia odurze­ni sobą spełniamy Nasze marze­nia ... 09.07.2015 Malusia_035 Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły.Ból jest jak wiatr. Jest to bez sen­su, ale dlacze­go ma­my og­ra­niczać marze­nia bólu? Noc jak ta, Marze­nia jak pa­pieros, Spa­lają się po­woli, Tak jak ja, Dym jak zaw­sze, Przy­pomi­na mi Ciebie, I choć wiem, Że MY to już JA, My to te­raz po­piół w po­piel­niczce, Do­gasam po­woli, Pozwól mi się zapomnieć.