Chciałabym za­nu­cić ci pieśń. Taką cichutką, lekką, której nikt by nie słyszał. Chciałabym ci powiedzieć jak bar­dzo kocham, kochałam. Szep­tem wy­cedzić słowa z lek­kim tchnieniem. Dać cho­ciaż chwilę ukojenia. Wiem, że pow­tarzam błędy. Nie umiem. Cichut­ko myślę. Słyszysz mnie. Co mogłabym po­wie­dzieć? No co? Już nie płacz. Wiesz, że nie istnieję. To tyl­ko mój cień. Mój cień. --- z se­rii


chciałabym-za­nu­ć- pieśń-taką-cichutką-lekką-której nikt-by nie słyszał-chciałabym- powiedzieć-jak-bar­dzo-kocham-kochałam
emilia szumiłochciałabymza­nu­cićci pieśńtakącichutkąlekkąktórej niktby nie słyszałci powiedziećjakbar­dzokochamkochałamszep­temwy­cedzićsłowalek­kimtchnieniemdaćcho­ciażchwilęukojeniawiemże pow­tarzambłędynieumiemcichut­komyślęsłyszyszmniecomogłabympo­wie­dziećnocojużnie płaczwieszże nie istniejętotyl­komójcieńmójse­riilis­tydo ciebie chciałabym za­nu­cićza­nu­cić ci pieśńtaką cichutkąktórej nikt by nie słyszałchciałabym ci powiedziećci powiedzieć jakjak bar­dzobar­dzo kochamszep­tem wy­cedzićwy­cedzić słowasłowa zz lek­kimlek­kim tchnieniemdać cho­ciażcho­ciaż chwilęchwilę ukojeniaże pow­tarzam błędynie umiemcichut­ko myślęsłyszysz mnieco mogłabymmogłabym po­wie­dziećno cojuż nie płacztyl­ko mójmój cieńmój cieńz se­riichciałabym za­nu­cić ci pieśńchciałabym ci powiedzieć jakci powiedzieć jak bar­dzojak bar­dzo kochamszep­tem wy­cedzić słowawy­cedzić słowa zsłowa z lek­kimz lek­kim tchnieniemdać cho­ciaż chwilęcho­ciaż chwilę ukojeniaco mogłabym po­wie­dziećtyl­ko mój cieńz se­rii

Przychodzę do Ciebie w lek­kim powiewie. De­likat­nie mus­kam two­je włosy, po­liczki i usta... słyszysz mój głos... czu­jesz mój do­tyk.... reszta to tajemniczość... -Palladyn89
przychodzę-do ciebie-w lek­kim-powiewie-de­likat­nie-mus­kam-two­-włosy-po­liczki-i usta-słyszysz-mój-głos-czu­jesz-mój
Chciałabym się zwinąć jak kot, w su­pełek, i zasnąć. I żeby przyśniła mi się ja i po­wie­działa mi kim jestem. A mi śni się tyl­ko że nie wiem co powiedzieć. -Gold Fishy
chciałabym ę-zwinąć-jak kot-w su­pełek-i zasnąć-i żeby-przyśła-mi ę-ja i po­wie­działa-mi kim-jestem-a-mi ś ę-tyl­ko