Chciałam cel­nie tra­fić w Two­je ser­ce, ale nies­te­ty, cel nie zos­tał osiągnięty.


chciałam-cel­nie-tra­fić-w two­-ser­-ale-nies­te­ty-cel-nie zos­ł-osiągnięty
ktos-do-kochaniachciałamcel­nietra­fićw two­jeser­cealenies­te­tycelnie zos­tałosiągniętychciałam cel­niecel­nie tra­fićtra­fić w two­jew two­je ser­ceale nies­te­tycel nie zos­tałnie zos­tał osiągniętychciałam cel­nie tra­fićcel­nie tra­fić w two­jetra­fić w two­je ser­cecel nie zos­tał osiągniętychciałam cel­nie tra­fić w two­jecel­nie tra­fić w two­je ser­cechciałam cel­nie tra­fić w two­je ser­ce

Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym.Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Mie­rzy się po­nad cel, by tra­fić do celu.Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.