Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele.


chciałam-ci po­wie­dzieć-że to ko­niec-te­go-zim­ne­go-spoj­rze­nia-ale-nie pot­ra­fiłam-obróć ę-i odejść-tak po pros­
breathchciałamci po­wie­dziećże to ko­niecte­gozim­ne­gospoj­rze­niaalenie pot­ra­fiłamobrócić sięi odejśćtak po pros­tuodejśćnie pat­rzącna two­jesmut­neoczytonicże nie widziałamcięprzezcałyroka możewięcejco­razczęściejspoglądamna ciebiegdyza­mykamna­wetwte­dynie pot­ra­fiępo­wie­dziećże to ko­niecciągnęto bez­sensudro­gianielechciałam ci po­wie­dziećże to ko­niec te­gote­go zim­ne­gozim­ne­go spoj­rze­niaale nie pot­ra­fiłamnie pot­ra­fiłam obrócić sięobrócić się i odejśćtak po pros­tu odejśćnie pat­rząc na two­jena two­je smut­nesmut­ne oczyże nie widziałam cięcię przezprzez całycały roka może więcejco­raz częściejczęściej spoglądamspoglądam na ciebiegdy za­mykamza­mykam oczyna­wet wte­dywte­dy nie pot­ra­fięnie pot­ra­fię po­wie­dziećpo­wie­dzieć ciciągnę to bez­sensudro­gi anieleże to ko­niec te­go zim­ne­gote­go zim­ne­go spoj­rze­niaale nie pot­ra­fiłam obrócić sięnie pot­ra­fiłam obrócić się i odejśćnie pat­rząc na two­je smut­nena two­je smut­ne oczyże nie widziałam cię przezcię przez całyprzez cały rokco­raz częściej spoglądamczęściej spoglądam na ciebiegdy za­mykam oczyna­wet wte­dy nie pot­ra­fięwte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dziećnie pot­ra­fię po­wie­dzieć ci

A gdy wszys­tkich my­lił mój uśmiech, pot­ra­fiłeś spoj­rzeć mi w oczy i wie­dzieć, że nic nie jest w porządku. -mockingbird
a gdy-wszys­tkich-my­lił-mój-uśmiech-pot­ra­fiłeś-spoj­rzeć-mi w oczy-i wie­dzieć-że nic-nie jest w porządku
W dzi­siej­szym świecie wy­rażamy swo­je uczu­cia przez te­lefon , in­ternet ... Już nikt nie pot­ra­fi po­wie­dzieć cze­goś pros­to w oczy . -nasia
w dzi­siej­szym-świecie-wy­rażamy-swo­-uczu­cia-przez-te­lefon- in­ternet-już-nikt-nie pot­ra­fi-po­wie­dzieć-cze­goś-pros­to