Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią, zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada.


chciałbym-ażeby-każdy-z-wielkim-staraniem-wybrał-własną-drogę-i-szedł-naprzód-właśnie-ą-zamiast-drogą-ojca-matki-czy-sąsiada
henry david thoreauchciałbymażebykażdywielkimstaraniemwybrałwłasnądrogęszedłnaprzódwłaśnieniązamiastdrogąojcamatkiczysąsiadaażeby każdykażdy zz wielkimwielkim staraniemstaraniem wybrałwybrał własnąwłasną drogędrogę ii szedłszedł naprzódnaprzód właśniewłaśnie niązamiast drogądrogą ojcamatki czyczy sąsiadaażeby każdy zkażdy z wielkimz wielkim staraniemwielkim staraniem wybrałstaraniem wybrał własnąwybrał własną drogęwłasną drogę idrogę i szedłi szedł naprzódszedł naprzód właśnienaprzód właśnie niązamiast drogą ojcamatki czy sąsiadaażeby każdy z wielkimkażdy z wielkim staraniemz wielkim staraniem wybrałwielkim staraniem wybrał własnąstaraniem wybrał własną drogęwybrał własną drogę iwłasną drogę i szedłdrogę i szedł naprzódi szedł naprzód właśnieszedł naprzód właśnie niąażeby każdy z wielkim staraniemkażdy z wielkim staraniem wybrałz wielkim staraniem wybrał własnąwielkim staraniem wybrał własną drogęstaraniem wybrał własną drogę iwybrał własną drogę i szedłwłasną drogę i szedł naprzóddrogę i szedł naprzód właśniei szedł naprzód właśnie nią

Pochylaj się nad własną studnią, ażeby dostrzec w głębi gwiazdy lśniące na wielkim niebie.Dziś każdy, kto pisze, rzeźbi czy maluje, ma oczy utkwione w warsztacie sąsiada.Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.Bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia biegu, jak gdyby się wahało czy iść naprzód czy też zmienić kierunek. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej przytrafia się nieszczęście.Pamiętajcie, drogie dziatki, nie żartować z ojca, matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy.Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam.