Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym.


chciałbym-być-twardy-być-twar­dy-tak-bardzo-żeby-móc-ść-petardy-strze­ć-z tyłka-pe­tardą-chciałbym-również-potrafić-dy­mem
moon gchciałbymbyćtwardytwar­dytakbardzożebymócjeśćpetardystrze­laćz tyłkape­tardąrównieżpotrafićdy­memgęstymoddychaćna razpaczkęgwoździżywyogieńpołykaćmarzęo tymby staćsięnapo­cis­kiodpornymskóręmiećjak z metalukościteżniez­niszczal­nekiedybyłemja małykozłemofiarnymjużwte­dymarzyłembyw przyszłościtwardymchciałbym byćbyć twardybyć twar­dytwar­dy taktak bardzobardzo żebyżeby mócmóc jeśćjeść petardystrze­lać z tyłkaz tyłka pe­tardąpe­tardąchciałbymchciałbym równieżrównież potrafićpotrafić dy­memdy­mem gęstymgęstym oddychaćjeść na razna raz paczkępaczkę gwoździżywy ogieńogień połykaćpołykaćmarzęmarzę o tymo tym by staćby stać sięsię nana po­cis­kipo­cis­ki odpornymskórę miećmieć jak z metalukości teżteż niez­niszczal­neniez­niszczal­nekiedykiedy byłembyłem ja małybyłem kozłemkozłem ofiarnymofiarnym ii jużjuż wte­dywte­dy marzyłemmarzyłem byby w przyszłościw przyszłości byćbyć twardymchciałbym być twardybyć twar­dy taktwar­dy tak bardzotak bardzo żebybardzo żeby mócżeby móc jeśćmóc jeść petardystrze­lać z tyłka pe­tardąz tyłka pe­tardąpe­tardą chciałbymchciałbym równieżchciałbym również potrafićrównież potrafić dy­mempotrafić dy­mem gęstymdy­mem gęstym oddychaćjeść na raz paczkęna raz paczkę gwoździżywy ogień połykaćogień połykaćpołykać marzęmarzę o tymmarzę o tym by staćo tym by stać sięby stać się nasię na po­cis­kina po­cis­ki odpornymskórę mieć jak z metalukości też niez­niszczal­neteż niez­niszczal­neniez­niszczal­ne kiedykiedy byłemkiedy byłem ja małybyłem kozłem ofiarnymkozłem ofiarnym iofiarnym i jużi już wte­dyjuż wte­dy marzyłemwte­dy marzyłem bymarzyłem by w przyszłościby w przyszłości byćw przyszłości być twardym

Wiem na­reszcie czym chciałbym być, kiedy do­rosnę. Kiedy do­rosnę chciałbym być małym chłopcem.Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…? Zacząłem być nap­rawdę dum­nym z fak­tu, że byłem ge­jem, cho­ciaż nim nie byłem.Kiedyś sądziłem, że jes­tem twar­dzielem, ale up­rzy­tom­niłem so­bie, że to niep­rawda. Byłem słaby i osłaniałem się gru­bym pan­cerzem, ra­niłem ludzi, żeby oni nie mog­li zra­nić mnie, myślałem, że na tym po­lega by­cie twar­dym, ale się my­liłem. By­cie twar­dym prze­jawia się tym, co ro­bimy te­raz. Od­bu­dowa­niem, do­kony­waniem zmian, nap­ra­wianiem szkód, sta­wianiem czoła lękom. Jeżeli mi się uda, to do­piero wte­dy możesz naz­wać mnie twardzielem.ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ...