Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym.


chciałbym-być-twardy-być-twar­dy-tak-bardzo-żeby-móc-ść-petardy-strze­ć-z tyłka-pe­tardą-chciałbym-również-potrafić-dy­mem
moon gchciałbymbyćtwardytwar­dytakbardzożebymócjeśćpetardystrze­laćz tyłkape­tardąrównieżpotrafićdy­memgęstymoddychaćna razpaczkęgwoździżywyogieńpołykaćmarzęo tymby staćsięnapo­cis­kiodpornymskóręmiećjak z metalukościteżniez­niszczal­nekiedybyłemja małykozłemofiarnymjużwte­dymarzyłembyw przyszłościtwardymchciałbym byćbyć twardybyć twar­dytwar­dy taktak bardzobardzo żebyżeby mócmóc jeśćjeść petardystrze­lać z tyłkaz tyłka pe­tardąpe­tardąchciałbymchciałbym równieżrównież potrafićpotrafić dy­memdy­mem gęstymgęstym oddychaćjeść na razna raz paczkępaczkę gwoździżywy ogieńogień połykaćpołykaćmarzęmarzę o tymo tym by staćby stać sięsię nana po­cis­kipo­cis­ki odpornymskórę miećmieć jak z metalukości teżteż niez­niszczal­neniez­niszczal­nekiedykiedy byłembyłem ja małybyłem kozłemkozłem ofiarnymofiarnym ii jużjuż wte­dywte­dy marzyłemmarzyłem byby w przyszłościw przyszłości byćbyć twardymchciałbym być twardybyć twar­dy taktwar­dy tak bardzotak bardzo żebybardzo żeby mócżeby móc jeśćmóc jeść petardystrze­lać z tyłka pe­tardąz tyłka pe­tardąpe­tardą chciałbymchciałbym równieżchciałbym również potrafićrównież potrafić dy­mempotrafić dy­mem gęstymdy­mem gęstym oddychaćjeść na raz paczkęna raz paczkę gwoździżywy ogień połykaćogień połykaćpołykać marzęmarzę o tymmarzę o tym by staćo tym by stać sięby stać się nasię na po­cis­kina po­cis­ki odpornymskórę mieć jak z metalukości też niez­niszczal­neteż niez­niszczal­neniez­niszczal­ne kiedykiedy byłemkiedy byłem ja małybyłem kozłem ofiarnymkozłem ofiarnym iofiarnym i jużi już wte­dyjuż wte­dy marzyłemwte­dy marzyłem bymarzyłem by w przyszłościby w przyszłości byćw przyszłości być twardym

Wiem na­reszcie czym chciałbym być, kiedy do­rosnę. Kiedy do­rosnę chciałbym być małym chłopcem. -Joseph Heller
wiem-na­reszcie-czym-chciałbym-być-kiedy-do­rosnę-kiedy do­rosnę-chciałbym-być-łym-chłopcem
Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…?  -Theo Valenty
chciałbym-zwa­riować- ­ka-czasami-przychodzi-myśl-chciałbym-w czte­rech-ścianach-bez-kla­mek- być-na-wys­pie-samotnej-da­leko
Zacząłem być nap­rawdę dum­nym z fak­tu, że byłem ge­jem, cho­ciaż nim nie byłem. -Kurt Cobain
zacząłem-być-nap­rawdę-dum­nym-z fak­-że byłem-ge­jem-cho­ciaż-nim-nie byłem