Chciałbym coś zmienić, ale jak mam zmienić, sko­ro gdy mówię to ludzi są jak ster­ta ka­mieni - niczym niewzruszeni.


chciałbym-coś-zmienić-ale-jak mam-zmienić-sko­ro-gdy-mówię-to ludzi-są jak ster­-ka­mieni- niczym-niewzruszeni
szajbusschciałbymcośzmienićalejak mamsko­rogdymówięto ludzisą jak ster­taka­mieni niczymniewzruszenichciałbym coścoś zmienićale jak mamjak mam zmienićsko­ro gdygdy mówięmówię to ludzito ludzi są jak ster­tasą jak ster­ta ka­mieni niczym niewzruszenichciałbym coś zmienićale jak mam zmienićsko­ro gdy mówięgdy mówię to ludzimówię to ludzi są jak ster­tato ludzi są jak ster­ta ka­mienisko­ro gdy mówię to ludzigdy mówię to ludzi są jak ster­tamówię to ludzi są jak ster­ta ka­mienisko­ro gdy mówię to ludzi są jak ster­tagdy mówię to ludzi są jak ster­ta ka­mieni

Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmienić innych.Wpraw­dzie nie można zmienić przeszłości, ale można zmienić wspomnienia.Gdy­by wy­bory miałyby coś zmienić, to daw­no zos­tałyby zakazane.Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmienić samego siebie.Słowa można zmienić, ta­len­tu zmienić się nie da.