Chciałbym mieć ko­goś, kto byłby przy­jacielem Ada­ma Małysza - człowieka, a nie widział we mnie tyl­ko gwiazdę, wiel­kiego spor­towca i po­pularną postać.


chciałbym-mieć-ko­goś-kto-byłby-przy­jacielem-ada­-małysza- człowieka-a nie widział-we mnie-tyl­ko-gwiazdę-wiel­kiego-spor­towca
adam małyszchciałbymmiećko­gośktobyłbyprzy­jacielemada­mamałysza człowiekaa nie widziałwe mnietyl­kogwiazdęwiel­kiegospor­towcai po­pularnąpostaćchciałbym miećmieć ko­gośkto byłbybyłby przy­jacielemprzy­jacielem ada­maada­ma małyszaa nie widział we mniewe mnie tyl­kotyl­ko gwiazdęwiel­kiego spor­towcaspor­towca i po­pularnąi po­pularną postaćchciałbym mieć ko­gośkto byłby przy­jacielembyłby przy­jacielem ada­maprzy­jacielem ada­ma małyszaa nie widział we mnie tyl­kowe mnie tyl­ko gwiazdęwiel­kiego spor­towca i po­pularnąspor­towca i po­pularną postać

I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.Mieć przy so­bie ko­goś,kto pogładzi po głowie, Przy­tuli i przy kim będzie można spo­koj­nie zasnąć..Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.Wszędzie można mieć przy­jaciół. Za­leży to tyl­ko od człowieka.Piękna ko­bieta może mieć za przy­jaciela brzyd­kiego mężczyznę tyl­ko dopóki pod­sy­ca w nim is­kierkę nadziei, że Nie można być przy­jacielem dla ko­gokol­wiek, nie będąc przy­jacielem dla siebie.