Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom.


chciałbym-opo­wie­dzieć-o tym-co mo­ja-ad­mi­nis­trac­ja-pla­nuje-osiągnąć-w ągu-następnych-100-dni-w ągu-następnych-100-dni
barack obamachciałbymopo­wie­dziećo tymco mo­jaad­mi­nis­trac­japla­nujeosiągnąćw ciągunastępnych100dniw ciągudnizap­ro­jek­tu­jemyzbu­duje­myi ot­worzy­mybib­liotekępoświęconąmoimpier­wszymstudniomchciałbym opo­wie­dziećopo­wie­dzieć o tymco mo­ja ad­mi­nis­trac­jaad­mi­nis­trac­ja pla­nujepla­nuje osiągnąćosiągnąć w ciąguw ciągu następnychnastępnych 100100 dniw ciągu następnychnastępnych 100100 dnidni zap­ro­jek­tu­jemyzbu­duje­my i ot­worzy­myi ot­worzy­my bib­liotekębib­liotekę poświęconąpoświęconą moimmoim pier­wszympier­wszym stustu dniomchciałbym opo­wie­dzieć o tymco mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nujead­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąćpla­nuje osiągnąć w ciąguosiągnąć w ciągu następnychw ciągu następnych 100następnych 100 dniw ciągu następnych 100następnych 100 dni100 dni zap­ro­jek­tu­jemyzbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekęi ot­worzy­my bib­liotekę poświęconąbib­liotekę poświęconą moimpoświęconą moim pier­wszymmoim pier­wszym stupier­wszym stu dniom

Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę.Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat.Ile to się może zmienić w ciągu za­led­wie dziesięciu dni. W rodzin­nym ciep­le roz­ta­piam swoją samodzielność. Zim­no mi tu­taj, jak nigdy.Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli pojęcie szczęścia łączą z bezczynnością.Chciałbym wie­dzieć ile dni po­zos­tało do końca mej ziem­skiej wędrówki, bym mógł pożeg­nać tych których kocham .Jes­tem Lix. Lix Lu­nar­sword. Mie­szkam w No­wym Jor­ku z mamą i tatą. Cho­ciaż on za­ginął. Po­dej­rze­wam, że je­go za­ginięcie ma związek z moimi sna­mi i tym na­pisem na szy­bie w moim po­koju. I jeszcze te sześć dni. Sześć dni w tym życiu.