Chciałbym wie­dzieć ile dni po­zos­tało do końca mej ziem­skiej wędrówki, bym mógł pożeg­nać tych których kocham .


chciałbym-wie­dzieć-ile-dni-po­zos­ło-do końca-mej-ziem­skiej-wędrówki-bym-mógł-pożeg­nać-tych-których-kocham
ryderchciałbymwie­dziećilednipo­zos­tałodo końcamejziem­skiejwędrówkibymmógłpożeg­naćtychktórychkochamchciałbym wie­dziećwie­dzieć ileile dnidni po­zos­tałopo­zos­tało do końcado końca mejmej ziem­skiejziem­skiej wędrówkibym mógłmógł pożeg­naćpożeg­nać tychtych którychktórych kochamkochamchciałbym wie­dzieć ilewie­dzieć ile dniile dni po­zos­tałodni po­zos­tało do końcapo­zos­tało do końca mejdo końca mej ziem­skiejmej ziem­skiej wędrówkibym mógł pożeg­naćmógł pożeg­nać tychpożeg­nać tych którychtych których kochamktórych kochamchciałbym wie­dzieć ile dniwie­dzieć ile dni po­zos­tałoile dni po­zos­tało do końcadni po­zos­tało do końca mejpo­zos­tało do końca mej ziem­skiejdo końca mej ziem­skiej wędrówkibym mógł pożeg­nać tychmógł pożeg­nać tych którychpożeg­nać tych których kochamtych których kochamchciałbym wie­dzieć ile dni po­zos­tałowie­dzieć ile dni po­zos­tało do końcaile dni po­zos­tało do końca mejdni po­zos­tało do końca mej ziem­skiejpo­zos­tało do końca mej ziem­skiej wędrówkibym mógł pożeg­nać tych którychmógł pożeg­nać tych których kochampożeg­nać tych których kocham

Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom.Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. W po­wiet­rzu uno­si się za­pach kwitnących bzów, zielo­ne alej­ki. Ro­baki py­tają, ile jeszcze życia prze­de mną. Głod­ne. Sam chciałbym wie­dzieć, ile ra­zy na­leży um­rzeć, aby przes­tać żyć. Umarłeś choćby raz? Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam.-Wszys­tko zos­tało już kiedyś powiedziane. -Może i tak, ale nie przeszkadza to w po­wie­dze­niu te­go jeszcze raz. Niektóre słowa, bądź zda­nia, aż proszą się o powtórzenie... -Na przykład? -Kocham Cię, pięknie wyglądasz, tęsknie... -I tyle? -To więcej niż Ci się wy­daje mój młody uczniu, zdarzają się sy­tuac­je kiedy człowiek chciałby to po­wie­dzieć jeszcze cho­ciaż je­den raz, ale nie ma ta­kiej możliwości.Ko­niec mej wędrówki Start wie­cznej przystani Dzięku­je Ci serce Za prowadzenie Dzięku­je też Tobie Za wprowadzenie