Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym.


chciałoby-ę-być-bogatym-aby-już-nie-myść-o-pieniądzach-ale-większość-bogatych-i-tak-nie-myśli-o-niczym-innym
abel bonnardchciałobysiębyćbogatymabyjużniemyślećpieniądzachalewiększośćbogatychtakmyśliniczyminnymchciałoby sięsię byćbyć bogatymaby jużjuż nienie myślećmyśleć oo pieniądzachale większośćwiększość bogatychbogatych ii taktak nienie myślimyśli oo niczymniczym innymchciałoby się byćsię być bogatymaby już niejuż nie myślećnie myśleć omyśleć o pieniądzachale większość bogatychwiększość bogatych ibogatych i taki tak nietak nie myślinie myśli omyśli o niczymo niczym innymchciałoby się być bogatymaby już nie myślećjuż nie myśleć onie myśleć o pieniądzachale większość bogatych iwiększość bogatych i takbogatych i tak niei tak nie myślitak nie myśli onie myśli o niczymmyśli o niczym innymaby już nie myśleć ojuż nie myśleć o pieniądzachale większość bogatych i takwiększość bogatych i tak niebogatych i tak nie myślii tak nie myśli otak nie myśli o niczymnie myśli o niczym innym

Chciałoby się być bo­gatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bo­gatych i tak nie myśli o niczym innym.Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć.Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć.