Chmu­ry w kształcie ser­ca... widzisz je wte­dy, gdy nie pot­ra­fisz zapomnieć.


chmu­ry-w kształcie-ser­ca-widzisz  wte­dy-gdy-nie pot­ra­fisz-zapomnieć
zielona15chmu­ryw kształcieser­cawidzisz je wte­dygdynie pot­ra­fiszzapomniećchmu­ry w kształciew kształcie ser­caser­ca widzisz je wte­dygdy nie pot­ra­fisznie pot­ra­fisz zapomniećchmu­ry w kształcie ser­caw kształcie ser­ca widzisz je wte­dygdy nie pot­ra­fisz zapomniećchmu­ry w kształcie ser­ca widzisz je wte­dy

Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać.Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma.Naj­większy ból, gdy nie pot­ra­fisz od­na­leźć siebie w sobie.A gdy­by nag­le wszys­cy ludzie stra­cili mowę...? Gdy­by wszys­tkie języ­ki zos­tały za­pom­niane? Gdy­by z ust ludzkich nie padło już nig­dy żad­ne słowo? Czy to uczy­niłoby nas mniej szczęśli­wych? A może właśnie wte­dy pot­ra­fili­byśmy się nap­rawdę zro­zumieć? Może do­piero wte­dy pot­ra­fili­byśmy doj­rzeć człowieka, nie wrzu­cając go do ko­lej­nej szuf­ladki pojęć, prze­konań i ste­reotypów. Może wte­dy by­libyśmy bliżej siebie... Może.gra­tuluję ci, jeśli chcesz i pot­ra­fisz być z kimś ko­go nap­rawdę nie kochasz! mar­nu­jesz miłość.....ale kiedyś zo­baczysz, że ser­ca nie oszu­kasz, a do miłości się nie zmusisz...