Chmury nad nami rozpal w łunę, / Uderz nam w serca złotym dzwonem, / Otwórz nam Polskę, jak piorunem / Otwierasz niebo zachmurzone.


chmury-nad-nami-rozpal-w-łunę-uderz-nam-w-serca-złotym-dzwonem-otwórz-nam-polskę-jak-piorunem-otwierasz-niebo-zachmurzone
julian tuwimchmurynadnamirozpalłunęuderznamsercazłotymdzwonemotwórzpolskęjakpiorunemotwieraszniebozachmurzonechmury nadnad naminami rozpalrozpal ww łunę/ uderzuderz namnam ww sercaserca złotymzłotym dzwonem/ otwórzotwórz namnam polskęjak piorunempiorunem // otwieraszotwierasz nieboniebo zachmurzonechmury nad naminad nami rozpalnami rozpal wrozpal w łunę/ uderz namuderz nam wnam w sercaw serca złotymserca złotym dzwonem/ otwórz namotwórz nam polskęjak piorunem /piorunem / otwierasz/ otwierasz niebootwierasz niebo zachmurzonechmury nad nami rozpalnad nami rozpal wnami rozpal w łunę/ uderz nam wuderz nam w sercanam w serca złotymw serca złotym dzwonem/ otwórz nam polskęjak piorunem / otwieraszpiorunem / otwierasz niebo/ otwierasz niebo zachmurzonechmury nad nami rozpal wnad nami rozpal w łunę/ uderz nam w sercauderz nam w serca złotymnam w serca złotym dzwonemjak piorunem / otwierasz niebopiorunem / otwierasz niebo zachmurzone

Niebo spada nam na głowę nie po to, a by się z nami bawić, ale po to, aby nas podziwiać kiedy się podnosimy.Nasza słabość otworzyła nam niebo, bo sprowadziła na nas miłosierdzie Boga i zyskała nam Jego miłość.Zgubne jest wszystko, co daje swobodę naszemu duchowi, nie dając nam władzy nad nami samymi.Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany.Prawda jest niczym niebo, a domniemanie jak chmury.