Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego.


cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
jan kochanowskicho­ciażi nie ma nicstraszne­gozły sięboicieniaswegocho­ciaż i nie ma nici nie ma nic straszne­gozły się boiboi cieniacienia swegocho­ciaż i nie ma nic straszne­gozły się boi cieniaboi cienia swegozły się boi cienia swego

Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego.cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej.doj­rzały to człowiek, który się nie boi włas­ne­go cienia Nic nie widzisz cho­ciaż jes­teś in­te­ligen­tnym mężczyzną.Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.