Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda.


cho­ciaż-kłam­stwo-jeszcze-is­tnieje- ­ko­nali ę-tyl­ko-prawda
maksym gorkicho­ciażkłam­stwojeszczeis­tnieje– dos­ko­nali siętyl­koprawdacho­ciaż kłam­stwokłam­stwo jeszczejeszcze is­tniejeis­tnieje – dos­ko­nali się– dos­ko­nali się tyl­kotyl­ko prawdacho­ciaż kłam­stwo jeszczekłam­stwo jeszcze is­tniejejeszcze is­tnieje – dos­ko­nali sięis­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko– dos­ko­nali się tyl­ko prawdacho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tniejekłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali sięjeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­kois­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawdacho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali siękłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­kojeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda

czy is­tnieje fałszy­wa praw­da ? tak ! -> sza­tan ją stosuje fałszy­wa praw­da = kłam­stwo ! ow­szem, jest to: fałszy­wa
czy-is­tnieje-fałszy­wa-praw­da-tak- -> sza­tan-ją stosuje-fałszy­wa-praw­da-= kłam­stwo-ow­szem-jest to-fałszy­wa-prawda 
****** *** KŁAM­STWO, cho­ciażby nie wiem jak ko­lo­ro­wo ub­ra­ne i tak zaw­sze zos­ta­nie TYL­KO KŁAMSTWEM... ****** ***  -Bożena BAJA
kŁam­stwo-cho­ciażby-nie wiem-jak ko­lo­ro­wo-ub­ra­ne-i-tak-zaw­sze-zos­­nie-tyl­ko-kŁamstwem- 
Kłam­stwo pow­tarza­ne ty­siąc ra­zy sta­je się prawdą. -Josef Goebbels
kłam­stwo-pow­tarza­ne-ty­ąc-ra­zy-sta­ ę-prawdą
Kłam­stwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę. -Rabindranath Tagore
kłam­stwo-nie może-stać ę-prawdą-przez-to-że wzrośnie-w potęgę