Cho­remu i od zdro­wych pot­raw brzuch się nadmie.


cho­remu-i od zdro­wych-pot­raw-brzuch ę-nadmie
mikołaj rejcho­remui od zdro­wychpot­rawbrzuch sięnadmiecho­remu i od zdro­wychi od zdro­wych pot­rawpot­raw brzuch siębrzuch się nadmiecho­remu i od zdro­wych pot­rawi od zdro­wych pot­raw brzuch siępot­raw brzuch się nadmiecho­remu i od zdro­wych pot­raw brzuch sięi od zdro­wych pot­raw brzuch się nadmiecho­remu i od zdro­wych pot­raw brzuch się nadmie

Wi­taj w cho­rym świecie zdro­wych ludzi.Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków.Myślisz, że cho­ry ro­zum można odróżnić od cho­rej duszy? Py­tam z cieka­wości. Ja miałem cho­re wszys­tko. Każdą po­jedyn­czą komórkę. Ale to już minęło. Może nie jes­tem całkiem zdro­wy, ale z pew­nością jes­tem uleczony.Naj­lep­sze życze­nie głównie do­rosłym, którzy nie dos­ta­li pre­zentów. Tym, którzy się bun­tują, prze­ciw­ko cho­remu sys­te­mowi świata ludzi pełnoletnich. Tym, którzy tyl­ko po­zor­nie są dziecinni.Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.Zdro­wy żeb­rak jest szczęśliw­szy niż cho­ry król.