Cho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia, zło - dob­ra, głód - sy­tości, zmęcze­nie - wypoczynku.


cho­roba-poz­wa­-poz­nać-słodycz-zdro­wia-zło- dob­ra-głód- sy­toś-zmęcze­nie- wypoczynku
heraklit z efezucho­robapoz­wa­lapoz­naćsłodyczzdro­wiazło dob­ragłód sy­tościzmęcze­nie wypoczynkucho­roba poz­wa­lapoz­wa­la poz­naćpoz­nać słodyczsłodycz zdro­wiacho­roba poz­wa­la poz­naćpoz­wa­la poz­nać słodyczpoz­nać słodycz zdro­wiacho­roba poz­wa­la poz­nać słodyczpoz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wiacho­roba poz­wa­la poz­nać słodycz zdro­wia

Choroba pozwala poznać słodycz zdrowia, zło - dobra, głód - sytości, zmęczenie - wypoczynku.Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie.Poz­nać na­turę człowieka, poz­nać ją głębo­ko, całko­wicie, zro­zumieć kim jest właści­wie człowiek - to wiel­ki ra­tunek dla współczes­ne­go świata.Wyjątko­we sy­tuac­je zdołają nas uleczyć z cho­roby ludzi na­syco­nych, która poz­ba­wia nas zdol­ności oce­ny praw­dzi­wej war­tości łyżki stra­wy i krom­ki zes­chłego chleba.Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.