cho­roby-nie unik­niesz-i nie wy­bie­rzesz-ona cię-­-wy­bie­rze-~pa­weł-rychlica 
rychcikcho­robynie unik­nieszi nie wy­bie­rzeszona cięsa­mawy­bie­rze~pa­wełrychlica cho­roby nie unik­niesznie unik­niesz i nie wy­bie­rzeszona cię sa­ma~pa­weł rychlica cho­roby nie unik­niesz i nie wy­bie­rzesz

Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu...po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..