Cho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku .


cho­wając ę-przed-światem-nig­dy-nie zaz­nasz-­go-praw­dzi­wego-sma­ku
chemicalscho­wając sięprzedświatemnig­dynie zaz­naszje­gopraw­dzi­wegosma­kucho­wając się przedprzed światemświatem nig­dynig­dy nie zaz­nasznie zaz­nasz je­goje­go praw­dzi­wegopraw­dzi­wego sma­kusma­kucho­wając się przed światemprzed światem nig­dyświatem nig­dy nie zaz­nasznig­dy nie zaz­nasz je­gonie zaz­nasz je­go praw­dzi­wegoje­go praw­dzi­wego sma­kupraw­dzi­wego sma­kucho­wając się przed światem nig­dyprzed światem nig­dy nie zaz­naszświatem nig­dy nie zaz­nasz je­gonig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wegonie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­kuje­go praw­dzi­wego sma­kucho­wając się przed światem nig­dy nie zaz­naszprzed światem nig­dy nie zaz­nasz je­goświatem nig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wegonig­dy nie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­kunie zaz­nasz je­go praw­dzi­wego sma­ku

Nie zna sma­ku praw­dzi­wego życia, kto przez tu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgał.Praw­dzi­wego gracza nig­dy nie zniechęci przegrana.Człowiek, który nig­dy nie cier­piał nie do­ceni praw­dzi­wego szczęścia...Praw­dzi­wej pas­ji i miłości nig­dy z siebie nie wy­korze­nisz. One zaw­sze powrócą, cho­ciaż ro­biłbyś wszys­tko, by o nich zapomnieć.Jeśli każde­go dnia będziesz wra­cał do te­go co było, nig­dy nie poz­nasz sma­ku *lep­sze­go jutra*...Dla praw­dzi­wego ro­zumienia się serc nie is­tnieją różni­ce wieku.