Choć być może nie chcesz te­go słuchać, pragnę, byś wie­dział, że na zaw­sze po­zos­ta­niesz cząstką mnie. Zasłużyłeś so­bie na szczególne miej­sce w moim ser­cu, które­go nikt nig­dy nie zajmie.


choć-być-może-nie chcesz-te­go-słuchać-pragnę-byś-wie­dział-że na zaw­sze-po­zos­­niesz-cząstką-mnie-zasłużyłeś so­bie
nicholas sparkschoćbyćmożenie chceszte­gosłuchaćpragnębyświe­działże na zaw­szepo­zos­ta­nieszcząstkąmniezasłużyłeś so­biena szczególnemiej­scew moimser­cuktóre­goniktnig­dynie zajmiechoć byćbyć możemoże nie chcesznie chcesz te­gote­go słuchaćbyś wie­działże na zaw­sze po­zos­ta­nieszpo­zos­ta­niesz cząstkącząstką mniezasłużyłeś so­bie na szczególnena szczególne miej­scemiej­sce w moimw moim ser­cuktóre­go niktnikt nig­dynig­dy nie zajmiechoć być możebyć może nie chceszmoże nie chcesz te­gonie chcesz te­go słuchaćże na zaw­sze po­zos­ta­niesz cząstkąpo­zos­ta­niesz cząstką mniezasłużyłeś so­bie na szczególne miej­scena szczególne miej­sce w moimmiej­sce w moim ser­cuktóre­go nikt nig­dynikt nig­dy nie zajmie

Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Nikt nie zaj­mie two­jego miej­sca w moim ser­cu- po pros­tu jest wol­ne miej­sce obok... _________________________ Słowa mo­jego nau­czy­ciela :):) Ta­ki łacho­wy:):) Wiem że do­daje­my tyl­ko swo­je myśli ale to mnie zagięło Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.Pragnę tej części ciebie która nie może zostać do rana tych świąt których nie ma w moim kalendarzu pragnę łóżka które gdziekol­wiek by stało to zaw­sze jest prawe pragnę włas­nej fotografii w twoim rodzin­nym albumie do pełni szczęścia bra­kuje mi pus­te­go miejsca przy tobie * Sta­roć wyg­rze­bana przy świątecznych porządkach ;) - Nie ma łat­wych de­cyz­ji - po­wie­dział. - Po­ważna de­cyz­ja to zaw­sze wybór, sza­mota­nina z sa­mym sobą, chi­rur­gia su­mienia. Człowiek spełnia się w de­cyz­jach, Łukaszu. Wszys­tkiego nie prze­widzisz. Trze­ba wej­rzeć w siebie i od­rzu­cić to, na co nie może być zgo­dy. Po­zos­ta­nie niepew­ność. Kiedy coś pos­ta­nowisz, stłumisz ją w so­bie, za­piszesz wyłącznie na włas­ny rachu­nek. Osądzą cię po re­zul­ta­tach. Nikt nie za­pyta o intencje.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo !