Choć cza­sem dzielą Was set­ki ki­lometrów to jes­teście blis­ko siebie ser­cem i myśla­mi - to poz­wa­la przetrwać.


choć-cza­sem-dzielą-was-set­ki-ki­lometrów-to jes­teście-blis­ko-siebie-ser­cem-i myś­mi- to poz­wa­-przetrwać
stokrotka123choćcza­semdzieląwasset­kiki­lometrówto jes­teścieblis­kosiebieser­cemi myśla­mi to poz­wa­laprzetrwaćchoć cza­semcza­sem dzielądzielą waswas set­kiset­ki ki­lometrówki­lometrów to jes­teścieto jes­teście blis­koblis­ko siebiesiebie ser­cemser­cem i myśla­mi to poz­wa­la przetrwaćchoć cza­sem dzielącza­sem dzielą wasdzielą was set­kiwas set­ki ki­lometrówset­ki ki­lometrów to jes­teścieki­lometrów to jes­teście blis­koto jes­teście blis­ko siebieblis­ko siebie ser­cemsiebie ser­cem i myśla­michoć cza­sem dzielą wascza­sem dzielą was set­kidzielą was set­ki ki­lometrówwas set­ki ki­lometrów to jes­teścieset­ki ki­lometrów to jes­teście blis­koki­lometrów to jes­teście blis­ko siebieto jes­teście blis­ko siebie ser­cemblis­ko siebie ser­cem i myśla­michoć cza­sem dzielą was set­kicza­sem dzielą was set­ki ki­lometrówdzielą was set­ki ki­lometrów to jes­teściewas set­ki ki­lometrów to jes­teście blis­koset­ki ki­lometrów to jes­teście blis­ko siebieki­lometrów to jes­teście blis­ko siebie ser­cemto jes­teście blis­ko siebie ser­cem i myśla­mi

Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe.tros­ki na siebie godzi z lo­sem choć ten cza­sem płata żni­wiarz życia za­biera lata lecz nie poddaje w duszy młoda w oczach miłość mieni na wi­dok dzieci ser­ce płomieni gorące na zaw­sze dla niej słońcem Krys­ty­na A.Sz. 25.05.2016r.Tak, jes­tem tyl­ko wędrow­cem, piel­grzy­mem na Ziemi. A wy - czyż jes­teście czymś więcej? Jes­tem wrażliw­cem, który cza­sem des­pe­rac­ko go­ni za miłością.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Set­ki ki­lometrów z da­la a wciąż zakochana.