Choć nieraz mówię o dur­nej Pol­sce, wy­myślam na Pol­skę i Po­laków, to prze­cież tyl­ko Pol­sce służę.


choć-nieraz-mówię-o dur­nej-pol­sce-wy­myślam-na pol­skę-i po­laków-to prze­cież-tyl­ko-pol­sce-służę
józef piłsudskichoćnierazmówięo dur­nejpol­scewy­myślamna pol­skęi po­lakówto prze­cieżtyl­kopol­scesłużęchoć nieraznieraz mówięmówię o dur­nejo dur­nej pol­scewy­myślam na pol­skęna pol­skę i po­lakówto prze­cież tyl­kotyl­ko pol­scepol­sce służęchoć nieraz mówięnieraz mówię o dur­nejmówię o dur­nej pol­scewy­myślam na pol­skę i po­lakówto prze­cież tyl­ko pol­scetyl­ko pol­sce służęchoć nieraz mówię o dur­nejnieraz mówię o dur­nej pol­sceto prze­cież tyl­ko pol­sce służęchoć nieraz mówię o dur­nej pol­sce

Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie.Wszys­tko co pol­skie jest mo­je: nicze­go się wyrzec nie mogę. Wol­no mi być dum­nym z te­go, co w Pol­sce jest wiel­kie, ale muszę przyjąć i upo­korze­nie, które spa­da na naród za to co jest w nim marne.Skąd oni to wszys­tko wiedzą? - ok. 5 mln Po­laków nie wie, że cho­ruje na migrenę. - po­nad 20 mln Po­laków nie wie, że jest w za­sięgu In­terne­tu LTE. - 96% den­tystów w Pol­sce po­leciłoby pastę blend-a-med cli­nic Li­ne. - Ot­ri­vin działa 6 ra­zy szybciej. (żródło TV) Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej.Turystyka W wa­kac­je syn zna­jome­go po­jechał z ko­lega­mi pod na­miot gdzieś w Pol­skę. Jak przy­jechał na miej­sce wysłał mu sms’a: W Pol­sce bi­je ser­ce świata.