Choć ra­dość jest krótka, pop­rzedza ją jeszcze długa nadzieja, a po niej zos­ta­je jeszcze dłuższe wspomnienie.


choć-ra­dość-jest krótka-pop­rzedza-ją jeszcze-długa-nadzieja-a po niej-zos­­-jeszcze-dłuższe-wspomnienie
jean-paul sartrechoćra­dośćjest krótkapop­rzedzają jeszczedługanadziejaa po niejzos­ta­jejeszczedłuższewspomnieniechoć ra­dośćra­dość jest krótkapop­rzedza ją jeszczeją jeszcze długadługa nadziejaa po niej zos­ta­jezos­ta­je jeszczejeszcze dłuższedłuższe wspomnieniechoć ra­dość jest krótkapop­rzedza ją jeszcze długają jeszcze długa nadziejaa po niej zos­ta­je jeszczezos­ta­je jeszcze dłuższejeszcze dłuższe wspomnieniepop­rzedza ją jeszcze długa nadziejaa po niej zos­ta­je jeszcze dłuższezos­ta­je jeszcze dłuższe wspomnieniea po niej zos­ta­je jeszcze dłuższe wspomnienie

Choć radość jest krótka, ale poprzedza ją długa nadzieja, a po niej zostaje jeszcze dłuższe wspomnienie.Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie pat­rzy w niebo po cichu stęka po­między no­gami mo­ja ręka ciało roz­grza­ne i chce jeszcze mówie dość i mam dreszcze choć dot­knąć chcesz choć prag­niesz mnie za­pom­nij nie po­siądziesz mnie ! Bib­lia jest jeszcze ciągle na­jin­tensyw­niej cy­towa­nym, choć może naj­mniej czy­tanym z bes­tsel­lerów świata.Ciepłe, pa­piero­we ścian­ki z logotypem sy­reny, ra­tują mo­je zim­ne dłonie przed sa­mot­nością uli­cy i nieobecnością obec­nych jeszcze niez­na­jomych, choć już tak ob­cych dla zaczy­nające­go dzień miasta. Chciałabym spać, choć do­piero wstałam. Na­dałam so­bie imię, wy­pisa­ne na kubku, żeby czuć, że jeszcze mogę coś zmienić.Żądza Spoj­rze­nie emocji Dotyk Po­roz­rzu­cane odzienie By­le te­raz i by­le gdzie Otłuma­nieni sobą Za­pachem ciał Ścis­kają swe emocje Przys­pie­szo­ny oddech Jeszcze przedłuża Choć chce już TERAZ Nie Jeszcze chwila Jeszcze dłużej Chcą czuć ten smak Wza­jem­nej słodkości