Choć tyłek Ci rośnie I brzuch Cię rozsadza A ciału bieliz­na i odzież zawadza Choć chle­bek mniej waży niż Twój je­den cycuszek To zjadłbym Cię całą - pod­pi­sano ŁAKOMCZUSZEK 


choć-tyłek-ci rośnie-i-brzuch-cię-rozsadza-a-ciału-bieliz­na-i odzież-zawadza-choć-chle­bek-mniej-waży-ż-twój-­den-cycuszek-to
erzetchoćtyłekci rośniebrzuchcięrozsadzaciałubieliz­nai odzieżzawadzachle­bekmniejważyniżtwójje­dencycuszektozjadłbymcałą pod­pi­sanoŁakomczuszek choć tyłektyłek ci rośnieci rośnie ii brzuchbrzuch cięcię rozsadzaciału bieliz­nabieliz­na i odzieżi odzież zawadzazawadza choćchoć chle­bekchle­bek mniejmniej ważyważy niżniż twójtwój je­denje­den cycuszekzjadłbym cięcię całą pod­pi­sano Łakomczuszek choć tyłek ci rośnietyłek ci rośnie ici rośnie i brzuchi brzuch ciębrzuch cię rozsadzarozsadza a ciałua ciału bieliz­naciału bieliz­na i odzieżbieliz­na i odzież zawadzai odzież zawadza choćzawadza choć chle­bekchoć chle­bek mniejchle­bek mniej ważymniej waży niżważy niż twójniż twój je­dentwój je­den cycuszekcycuszek to zjadłbymzjadłbym cię całą

Co pamiętam: nie twój od­dech choć przyp­ra­wiał mnie o dreszcze nie twój uśmiech choć świat mój drżał w posadach Ja... pa­miętam bi­cie two­jego serca.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania.Wśród Was, Psorów, z te­go właśnie słynę, Choć fałsz to - iż mój umysł toporny; Ja wszak swoją tyl­ko drogą idę! Pod­pi­sano: Uczeń Niepokorny.Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ...Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ?