Choć wciąż nie mogę zeb­rać gwiazd do koszy­ka, to przy To­bie czuję się bliżej chmur. Wys­tar­czy, że pod­niosę dłonie do góry i za­nurzę je w nich, a dot­knę raju.


choć-wciąż-nie mogę-zeb­rać-gwiazd-do koszy­ka-to przy-to­bie-czuję ę-bliżej-chmur-wys­tar­czy że pod­niosę-dłonie-do góry
breathchoćwciążnie mogęzeb­raćgwiazddo koszy­kato przyto­bieczuję siębliżejchmurwys­tar­czy że pod­niosędłoniedo góryi za­nurzęje w nicha dot­knęrajuchoć wciążwciąż nie mogęnie mogę zeb­raćzeb­rać gwiazdgwiazd do koszy­kato przy to­bieto­bie czuję sięczuję się bliżejbliżej chmurdłonie do górydo góry i za­nurzęi za­nurzę je w nicha dot­knę rajuchoć wciąż nie mogęwciąż nie mogę zeb­raćnie mogę zeb­rać gwiazdzeb­rać gwiazd do koszy­kato przy to­bie czuję sięto­bie czuję się bliżejczuję się bliżej chmurdłonie do góry i za­nurzędo góry i za­nurzę je w nich