choć wszyscy ro­bimy błędy dziś trzeba umieć wybaczyć szczęście mam w was ra­dość mam zam­knij oczy ten po­tok to szczęście mam was ra­dość mam 


choć-wszyscy-ro­bimy-błędy-dziś-trzeba-umieć-wybaczyć-szczęście-mam-w-was-ra­dość-mam-zam­knij-oczy-ten-po­tok-to-szczęście-mam-was
dooorotischoćwszyscyro­bimybłędydziśtrzebaumiećwybaczyćszczęściemamwasra­dośćzam­knijoczytenpo­toktomam choć wszyscywszyscy ro­bimyro­bimy błędybłędy dziśdziś trzebatrzeba umiećumieć wybaczyćwybaczyć szczęścieszczęście mammam ww waswas ra­dośćra­dość mammam zam­knijzam­knij oczyoczy tenten po­tokszczęście mammam waswas ra­dośćra­dość mam choć wszyscy ro­bimywszyscy ro­bimy błędyro­bimy błędy dziśbłędy dziś trzebadziś trzeba umiećtrzeba umieć wybaczyćumieć wybaczyć szczęściewybaczyć szczęście mamszczęście mam wmam w wasw was ra­dośćwas ra­dość mamra­dość mam zam­knijmam zam­knij oczyzam­knij oczy tenoczy ten po­tokpo­tok to szczęścieszczęście mam wasmam was ra­dośćwas ra­dość mam choć wszyscy ro­bimy błędywszyscy ro­bimy błędy dziśro­bimy błędy dziś trzebabłędy dziś trzeba umiećdziś trzeba umieć wybaczyćtrzeba umieć wybaczyć szczęścieumieć wybaczyć szczęście mamwybaczyć szczęście mam wszczęście mam w wasmam w was ra­dośćw was ra­dość mamwas ra­dość mam zam­knijra­dość mam zam­knij oczymam zam­knij oczy tenzam­knij oczy ten po­tokten po­tok to szczęściepo­tok to szczęście mamszczęście mam was ra­dośćmam was ra­dość mam choć wszyscy ro­bimy błędy dziśwszyscy ro­bimy błędy dziś trzebaro­bimy błędy dziś trzeba umiećbłędy dziś trzeba umieć wybaczyćdziś trzeba umieć wybaczyć szczęścietrzeba umieć wybaczyć szczęście mamumieć wybaczyć szczęście mam wwybaczyć szczęście mam w wasszczęście mam w was ra­dośćmam w was ra­dość mamw was ra­dość mam zam­knijwas ra­dość mam zam­knij oczyra­dość mam zam­knij oczy tenmam zam­knij oczy ten po­tokoczy ten po­tok to szczęścieten po­tok to szczęście mampo­tok to szczęście mam wasszczęście mam was ra­dość mam 

Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam.Mam uśmiech po brze­gi ust wy­pełniony goryczą i niemym szeptem, choć chciałabym krzyczeć... Mam oczy, w których głębo­ko za szkla­nym płaszczem kry­je się nikłe, ale wciąż żywe światło... I mam serce szczel­nie zamknięte. Lecz pod skorupą wciąż ciepła krew płynie cze­kając na jutro...Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D kiedy tak pat­rzę w two­je oczy wiel­kie nieba nie mam życzeń bo ciebie nie mam Pe­gazie, dość tej tortury Ja mam próbne matury!