choć zdarza się, że nie wiem co czuję to kiedy duszę moją coś kłuje co myślę, to ci powiem ura­ziłaś ją bowiem na­zywając mnie bez­dusznym chujem 


choć-zdarza-ę-że nie wiem-co czuję-to-kiedy-duszę-moją-coś-kłuje-co-myślę-to  powiem-ura­ziłaś-ją bowiem-na­zywając-mnie
paskichoćzdarzasięże nie wiemco czujętokiedyduszęmojącośkłujecomyślęto ci powiemura­ziłaśją bowiemna­zywającmniebez­dusznymchujem choć zdarzazdarza sięże nie wiem co czujękiedy duszęduszę mojąmoją coścoś kłujekłuje coco myślęto ci powiem ura­ziłaśura­ziłaś ją bowiemją bowiem na­zywającna­zywając mniemnie bez­dusznymbez­dusznym chujem choć zdarza sięco czuję to kiedykiedy duszę mojąduszę moją cośmoją coś kłujecoś kłuje cokłuje co myślęto ci powiem ura­ziłaś ją bowiemura­ziłaś ją bowiem na­zywającją bowiem na­zywając mniena­zywając mnie bez­dusznymmnie bez­dusznym chujem że nie wiem co czuję to kiedyco czuję to kiedy duszękiedy duszę moją cośduszę moją coś kłujemoją coś kłuje cocoś kłuje co myślęto ci powiem ura­ziłaś ją bowiem na­zywającura­ziłaś ją bowiem na­zywając mnieją bowiem na­zywając mnie bez­dusznymna­zywając mnie bez­dusznym chujem że nie wiem co czuję to kiedy duszęco czuję to kiedy duszę mojąkiedy duszę moją coś kłujeduszę moją coś kłuje comoją coś kłuje co myślęto ci powiem ura­ziłaś ją bowiem na­zywając mnieura­ziłaś ją bowiem na­zywając mnie bez­dusznymją bowiem na­zywając mnie bez­dusznym chujem 

Czuję jakąś pus­tkę w so­bie, tyl­ko nie wiem ja­kiego rodza­ju... Czuję się ta­ka bez­silna... W su­mie nie wiem czy coś by to mogła zmienić... -opuszczona
czuję-jakąś-pus­tkę-w so­bie-tyl­ko-nie wiem-ja­kiego-rodza­ju-czuję ę-­ka-bez­silna-w su­mie-nie wiem-czy-coś