Choćby i ty­siąc słów z ust zos­tało wy­lanych, cza­sami nie znaj­dzie się te­go od­po­wied­niego. Za to jed­no spoj­rze­nie pot­ra­fi spra­wić, że i myśli nie są potrzebne.


choćby-i ty­ąc-słów-z ust-zos­ło-wy­lanych-cza­sami-nie znaj­dzie ę-te­go-od­po­wied­niego-za to jed­no-spoj­rze­nie
devinchoćbyi ty­siącsłówz ustzos­tałowy­lanychcza­saminie znaj­dzie sięte­good­po­wied­niegoza to jed­nospoj­rze­niepot­ra­fispra­wićże i myślinie są potrzebnechoćby i ty­siąci ty­siąc słówsłów z ustz ust zos­tałozos­tało wy­lanychcza­sami nie znaj­dzie sięnie znaj­dzie się te­gote­go od­po­wied­niegoza to jed­no spoj­rze­niespoj­rze­nie pot­ra­fipot­ra­fi spra­wićże i myśli nie są potrzebnechoćby i ty­siąc słówi ty­siąc słów z ustsłów z ust zos­tałoz ust zos­tało wy­lanychcza­sami nie znaj­dzie się te­gonie znaj­dzie się te­go od­po­wied­niegoza to jed­no spoj­rze­nie pot­ra­fispoj­rze­nie pot­ra­fi spra­wić

Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens. -Devin
na miłość-samą-w so­bie-jest ty­ąc-słów-ale-nig­dy-nie znaj­dzie ę-­kiego-które-w całoś-od­da­wałoby-jej-sens
Cza­sami odejście jed­nej oso­by, wy­pełnia nasze ser­ce tak og­romną pus­tką, że na­wet ty­siąc in­nych osób, nie pot­ra­fi jej zapełnić. -Tośka_93
cza­sami-odejście-jed­nej-oso­by-wy­pełnia-nasze-ser­-tak-og­romną-pus­tką-że na­wet-ty­ąc-in­nych-osób-nie pot­ra­fi-jej
Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree
spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej
Sa­mot­ność jest dob­ra w od­po­wied­niej pro­por­cji, jed­nak trud­no ją cza­sami od­po­wied­nio wyporcjować  -daniello
sa­­ność-jest dob­ra-w od­po­wied­niej-pro­por­cji-jed­nak-trud­no-ją cza­sami-od­po­wied­nio-wyporcjować