Choćby i ty­siąc słów z ust zos­tało wy­lanych, cza­sami nie znaj­dzie się te­go od­po­wied­niego. Za to jed­no spoj­rze­nie pot­ra­fi spra­wić, że i myśli nie są potrzebne.


choćby-i ty­ąc-słów-z ust-zos­ło-wy­lanych-cza­sami-nie znaj­dzie ę-te­go-od­po­wied­niego-za to jed­no-spoj­rze­nie
devinchoćbyi ty­siącsłówz ustzos­tałowy­lanychcza­saminie znaj­dzie sięte­good­po­wied­niegoza to jed­nospoj­rze­niepot­ra­fispra­wićże i myślinie są potrzebnechoćby i ty­siąci ty­siąc słówsłów z ustz ust zos­tałozos­tało wy­lanychcza­sami nie znaj­dzie sięnie znaj­dzie się te­gote­go od­po­wied­niegoza to jed­no spoj­rze­niespoj­rze­nie pot­ra­fipot­ra­fi spra­wićże i myśli nie są potrzebnechoćby i ty­siąc słówi ty­siąc słów z ustsłów z ust zos­tałoz ust zos­tało wy­lanychcza­sami nie znaj­dzie się te­gonie znaj­dzie się te­go od­po­wied­niegoza to jed­no spoj­rze­nie pot­ra­fispoj­rze­nie pot­ra­fi spra­wić

Na miłość samą w so­bie jest ty­siąc słów, ale nig­dy nie znaj­dzie się ta­kiego, które w całości od­da­wałoby jej sens.Cza­sami odejście jed­nej oso­by, wy­pełnia nasze ser­ce tak og­romną pus­tką, że na­wet ty­siąc in­nych osób, nie pot­ra­fi jej zapełnić.Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty...Cza­sem jest pot­rze­ba, żeby w pot­rze­bie pomóc, pot­rzeb­nym się czuć. Kiedy in­ni Cię potrzebują, zja­wić się, nie z nieba ale z dob­re­go serca, za­mias skrzy­deł uśmiech i słowo przy so­bie mieć.Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.Sa­mot­ność jest dob­ra w od­po­wied­niej pro­por­cji, jed­nak trud­no ją cza­sami od­po­wied­nio wyporcjować