Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego.


chociaż-i-nie-nic-strasznego-zły-ę-boi-cienia-swego
jan kochanowskichociażnienicstrasznegozłysięboicieniaswegochociaż ii nienie mama nicnic strasznegozły sięsię boiboi cieniacienia swegochociaż i niei nie manie ma nicma nic strasznegozły się boisię boi cieniaboi cienia swegochociaż i nie mai nie ma nicnie ma nic strasznegozły się boi cieniasię boi cienia swegochociaż i nie ma nici nie ma nic strasznegozły się boi cienia swego

Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego.doj­rzały to człowiek, który się nie boi włas­ne­go cienia A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.Zły duch najbardziej boi się świętego wesela.Nie ma kobiety, która we śnie chociaż nie zdradziła swego małżonka.Film jest zły wtedy, jeśli ktokolwiek z publiczności chociaż na chwilę może odwrócić oczy od ekranu.